Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký hoạt động cửa hàng, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .....
T H Ô N G B Á O L Ậ P Đ Ị A Đ I ỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../..........................
Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ......................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..........................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
......................................................................................................................

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................
.......................................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................
Email: ................................................ Website: ..........................................................
2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:........................................................
.......................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ...........................................Nam/Nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ......................Quốc tịch:............
Mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO LP ĐA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../..........................
Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ......................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..........................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
......................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:
1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................
.......................................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................
Email: ................................................ Website: ..........................................................
2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:........................................................
.......................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ...........................................Nam/Nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ......................Quốc tịch:.......................................
Thủ tục đăng ký hoạt động cửa hàng, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp - Trang 2
Thủ tục đăng ký hoạt động cửa hàng, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký hoạt động cửa hàng, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 9 10 989