Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
1.1. Trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề: Đăng ký dạy nghề
trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên chương trình không chính
quy.
1.2. Trung tâm dạy nghề; doanh nghiệp, cơ sở giáo dục khác, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
xã hội, tổ chức nghề nghiệp có dạy nghề: Đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề
thường xuyên chương trình không chính quy.
- Các đối tượng nêu tại mục 1 và 2 trên đây bao gồm các đơn vị công lập, tư thục và có
vốn đầu tư nước ngoài.
- Các Trường Cao đẳng nghề; Đại học, Cao đẳng có dạy nghề đăng ký tại Tổng cục Dạy
nghề (cho mọi trình độ đào tạo).
2. Tài liệu cần thiết:
- Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề: Mẫu số 1.
+ Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập đơn vị.
+ Đối với đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài: Bản sao Giấy phép/Giấy chứng nhận đầu tư
hoặc Quyết định cho phép thành lập đơn vị.
+ Đối với doanh nghiệp (trong nước): Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo thực trạng về một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động dạy nghề (theo đúng
mẫu dành cho Trường TCN, TTDN; hoặc mẫu dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ
chức, đơn vị khác có dạy nghề):
+ Mẫu số 2: Dành cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.
+ Mẫu số 3: Dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị khác có dạy nghề.
- Bảng kê (tổng hợp) cơ sở vật chất: Mẫu CSVC.
- Bản sao Điều lệ, quy chế đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với các doanh nghiệp: Quy chế hoặc nội quy hoạt động dạy nghề: Mẫu NQ.
- Chương trình dạy nghề chi tiết có phê duyệt của Trưởng đơn vị (đối với chương trình
trung cấp nghề được xây dựng theo chương trình khung do Bộ ban hành, chỉ cần nộp
phần tự chọn.): Mẫu chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đối với chương trình sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên chương trình không chính
quy: Theo mẫu CTSCN-TX.
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc Quyết định công nhận hiệu trưởng, giám đốc, trưởng
đơn vị; hoặc văn bản của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp cử người
phụ trách quản lý dạy nghề (không áp dụng đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm
dạy nghề do UBND Tp Hồ Chí Minh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và
doanh nghiệp mà giám đốc trực tiếp phụ trách quản lý dạy nghề).
- Lý lịch của cán bộ nêu tại loại hồ sơ số 7 trên đây: Mẫu 2C/BNV-2008.
- Danh sách (tổng hợp) cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dạy ng...
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
1.1. Trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề: Đăng dạy nghề
trình độ trung cấp, trình độ cấp dạy nghề thường xuyên chương trình không chính
quy.
1.2. Trung tâm dạy nghề; doanh nghiệp, sở giáo dục khác, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
hội, tổ chức nghề nghiệp dạy nghề: Đăng dạy nghề trình độ cấp dạy nghề
thường xuyên chương trình không chính quy.
-c đối tượng u tại mục 1 2 trên đây bao gồm các đơn vị công lập, thục
vốn đầu tư nước ngoài.
- Các Trường Cao đẳng nghề; Đại học, Cao đẳng dạy nghề đăng tại Tổng cục Dạy
nghề (cho mọi trình độ đào tạo).
2. Tài liệu cần thiết:
- Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề: Mẫu số 1.
+ Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập đơn vị.
+ Đối với đơn vị vốn đầu nước ngoài: Bản sao Giấy phép/Giấy chứng nhận đầu
hoặc Quyết định cho phép thành lập đơn vị.
+ Đối với doanh nghiệp (trong nước): Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo thực trạng v một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động dạy nghề (theo đúng
mẫu dành cho Trường TCN, TTDN; hoặc mẫu dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ
chức, đơn vị khác có dạy nghề):
+ Mẫu số 2: Dành cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.
+ Mẫu số 3: Dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị khác có dạy nghề.
- Bảng kê (tổng hợp) cơ sở vật chất: Mẫu CSVC.
- Bản sao Điều lệ, quy chế đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với các doanh nghiệp: Quy chế hoặc nội quy hoạt động dạy nghề: Mẫu NQ.
- Chương trình dạy nghề chi tiết p duyệt của Trưởng đơn vị (đối với chương trình
trung cấp nghề được xây dựng theo chương trình khung do Bộ ban hành, chỉ cần nộp
phần tự chọn.): Mẫu chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đối với chương trình cấp nghề, dạy nghề thường xuyên chương trình không chính
quy: Theo mẫu CTSCN-TX.
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc Quyết định công nhận hiệu trưởng, giám đốc, trưởng
đơn vị; hoặc văn bản của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp cử người
phụ trách quản dạy nghề (không áp dụng đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm
dạy nghề do UBND Tp Hồ Chí Minh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập
doanh nghiệp mà giám đốc trực tiếp phụ trách quản lý dạy nghề).
- Lý lịch của cán bộ nêu tại loại hồ sơ số 7 trên đây: Mẫu 2C/BNV-2008.
- Danh sách (tổng hợp) cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dạy nghề: Mẫu DS.
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan của cán bộ, giáo viên tên trong loại hồ
số 9 trên đây.
+ Đối với cán bộ phụ trách (không phải chủ đầu tư) giáo viên người nước ngoài:
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề - Trang 2
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề 9 10 856