Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (không mang tính sản xuất) của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
TÊN DOANH
NGHIỆP
Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

T H Ô N G B Á O L Ậ P V Ă N P H Ò N G Đ Ạ I D I ỆN
Kính gửi: ………………….....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................
Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ......................................
Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:.............................Quốc tịch:.......................
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................................
Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: ................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................
.......................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................
......................................
Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
TÊN DOANH
NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO LP VĂN PHÒNG ĐI DIỆN
Kính gửi: ………………….....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................
Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ......................................
Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:.............................Quốc tịch:.......................
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................................
Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: ................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................
.......................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:
1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................
Địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: ................................................................
Email: ................................................ Website: ...........................................................
2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:............................................................
.......................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: .......................................Nam/Nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:............................
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .....................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.....................................................................
Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (không mang tính sản xuất) của doanh nghiệp - Trang 2
Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (không mang tính sản xuất) của doanh nghiệp - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (không mang tính sản xuất) của doanh nghiệp 9 10 587