Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Được đăng lên bởi Vũ Công Hoan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về
phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
+ Bước 3: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị thẩm định Biện pháp
tại Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Công văn đề nghị xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;
2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Bản hướng dẫn xây dựng biện
pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định chi tiết tại Phụ lục 7 kèm Thông tư
số 20/2013/TT-BCT);
3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 1 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa
chất;
4 . Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 5 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng
phó sự cố hóa chất
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều
chủa Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính Phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy
định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công
nghiệp.

PHỤ LỤC 7
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA
CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công
Thương)
MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu về dự án hoặc cơ sở hóa chất.
2. Tính cần thiết phải lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
3. Các căn cứ pháp lý lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
Chương I
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN, CƠ SỞ HÓA CHẤT
1. Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.
2. Công nghệ ...
Thủ tục Xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
- Trình tự thực hiện:
+ Bưc 1: T chc, cá nhân hoàn thin h sơ, np ti B phn tiếp nhn và tr kết qu
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả xem xét tiếp nhận h chuyển về
phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
+ Bưc 3: Phòng Kthut an toàn - Môi trưng nghiên cu gii quyết h sơ trình lãnh đo S.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: Tổ chức, nhân nộp trực tiếp hồ đề nghị thẩm định Biện pháp
tại Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Công văn đnghị xác nhn bin pháp phòng nga ứng p sự chóa chất;
2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự c hóa chất (Bản hướng dẫn xây dựng biện
pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định chi tiết tại Phụ lục 7 kèm Thông tư
số 20/2013/TT-BCT);
3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặco cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 1 (một) bản sao xác nhận của sở, dự án hóa
chất;
4 . Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 5 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị c nhận Biện pháp phòng ngừa, ng
phó sự cố hóa chất
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều
chủa Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính Ph quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
Thông số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy
định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng p s c hóa chất trong lĩnh vực công
nghiệp.
Thủ tục đăng ký kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất - Trang 2
Thủ tục đăng ký kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất - Người đăng: Vũ Công Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất 9 10 717