Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Cá nhân có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn kê khai, bổ sung hồ sơ.
Nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Phỏng vấn tại sở Tư pháp.
- Niêm yết việc kết hôn và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc niêm yết theo quy
định.
- Nghiên cứu thẩm tra hồ sơ nếu cần tiến hành xác minh.
- Báo cáo kết quả phỏng vấn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong trường hợp từ chối Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người
bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
- Nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.
2) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ đăng ký kết hôn của mỗi bên phải có các giấy tờ sau
đây:
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định.
- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước
mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác
nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng. Trong trường hợp
pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận
về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác
nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù
hợp với pháp luật của nước đó;
- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa
quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm
thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của
mình.
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân
Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư
trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu
tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở
trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người
nước ngoài ở Việt Nam).
Ngoài các giấy tờ quy định, đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng
vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước t...
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Cá nhân có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.
- Trường hợp hồ chưa đầy đủ t cán bộ tiếp nhận hướng dẫn khai, bổ sung hồ sơ.
Nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Phỏng vấn tại sở Tư pháp.
- Niêm yết việc kết n gửi Ủy ban nhân dân cấp thực hiện việc niêm yết theo quy
định.
- Nghiên cứu thẩm tra hồ sơ nếu cần tiến hành xác minh.
- Báo cáo kết quả phỏng vấn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong trường hợp từ chối Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người
bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
- Nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.
2) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ đăng ký kết hôn của mỗi n phải có các giấy tờ sau
đây:
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định.
- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước
người xin kết hôn là công dân cấp chưa q 06 tháng, nh đến ngày nhận hồ sơ, xác
nhận hin tại đương sự người không vợ hoặc không chồng. Trong trường hợp
pháp luật của nước người xin kết hôn công dân không quy định cấp giấy xác nhận
về tình trạng hôn nhân thì thể thay giấy c nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác
nhận lời tuyên thệ của đương sự hiện tại họ không vợ hoặc không chồng, phù
hợp với pháp luật của nước đó;
- Giấy xác nhận của t chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa
quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm
thần hoặc không mắc bệnh khác không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của
mình.
- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân
Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ
trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).
- Bản sao công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu
tập thể hoặc giấy xác nhận đăng tạm trú thời hạn (đối với công dân Vit Nam
trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy c nhận tạm trú (đối với người
nước ngoài ở Việt Nam).
Ngoài các giấy tờ quy định, đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng
vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải np giấy
xác nhận của quan, tổ chức quản ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận
việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ mật
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Trang 2
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 9 10 976