Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký khai tử

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký khai tử như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Thân nhân của người đã mất nộp hồ sơ theo quy định tại phòng một cửa thuộc Ủy ban
nhân dân cấp xã.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch
xem xét và giải quyết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và giấy chứng
tử.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu và cấp cho đương sự 1 bản chính. Bản sao
GCT cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.
Trong trường hợp người đi khai tử chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định hoặc cần phải xác
minh thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn ngày giải quyết và trả kết quả.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Ủy ban
nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ, gồm:
- Đơn đề nghị giải quyết việc đăng ký khai tử.
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong trường
hợp người chết ngoài nơi cư trú).
- Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (trong trường hợp người chết tại nhà ở
nơi cư trú).
- Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng tử.

7) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người đi khai tử.
- Xuất trình Sổ hộ khẩu của người chết (hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế).
8) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý
hộ tịch;
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số
158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

...
Thủ tục đăng ký khai tử như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Thân nhân của người đã mất nộp hồ theo quy định tại phòng một cửa thuộc Ủy ban
nhân dân cấp xã.
- Bộ phận tiếp nhận trả kết quả kiểm tra hồ chuyển cho cán bộ pháp hộ tịch
xem xét giải quyết. Cán bộ pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng khai tử giấy chứng
tử.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpký đóng dấu và cấp cho đương sự 1 bản chính. Bản sao
GCT cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.
Trong trường hợp người đi khai tử chưa nộp đủ hồ theo quy định hoặc cần phải xác
minh thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn ngày giải quyết và trả kết quả.
- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trong trường hợp khôngc định đượci trú cuối cùng của người chết, thì y ban
nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ, gồm:
- Đơn đề nghị giải quyết việc đăng ký khai tử.
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ do quan thẩm quyền cấp (trong trường
hợp người chết ngoài nơi cư trú).
- Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (trong trường hợp người chết tại nhà ở
nơi cư trú).
- Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày làm việc
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng tử.
Thủ tục đăng ký khai tử - Trang 2
Thủ tục đăng ký khai tử - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký khai tử 9 10 784