Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20. Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng.
- Xử lý hồ sơ: Trường hợp hồ sơ có đủ tài liệu theo quy định và người đăng ký đáp ứng
đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp hồ sơ về việc
người đó đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm,
lịch kiểm tra.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
+ Tài liệu chứng minh đã được đào tạo về pháp luật sở hữu công nghiệp hoặc đã có kinh
nghiệm trong hoạt động này;
+ 02 ảnh 3x4;
+ Chứng từ nộp phí kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra.
h. Lệ phí:
- Phí kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 240.000 đồng.
- Phí phúc tra kiểm tra kết quả nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mỗi môn):
120.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu
công nghiệp (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Thường trú tại Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp đại học;
- Trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ 5 năm trở nên hoặc
trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc
gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp từ 5 năm trở nên, hoặc tốt nghiệp khoá đào tạo pháp
luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
- Không làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm
thực thi quyền sở hữu công nghiệp.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
- Thông tư số ...
20. Đăng ký kim tra nghip v đi din s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn h sơ: H sơ đăng th được np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà
Nng.
- X h sơ: Trường hp h sơ đủ tài liu theo quy đnh người đăng đáp ng
đđiu kin tham dkim tra, Cục S hu trí tu thông o cho người np h sơ v vic
người đó đ điu kin tham d k kim tra, đng thi thông báo c th v thi gian, đa đim,
lch kim tra.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Bn sao bng tt nghip đi học;
+ Tài liu chng minh đã được đào to v pháp lut s hu công nghip hoc đã có kinh
nghim trong hot đng này;
+ 02 nh 3x4;
+ Chng t np phí kim tra.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 15 ngày ktừ ngày tiếp nhn hsơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: Cá nhân.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính: Thông báo kết qu kim tra.
h. L phí:
- Phí kim tra nghip v đi din s hu công nghip (mi môn): 240.000 đng.
- Phí phúc tra kim tra kết qu nghip v đi din s hu công nghip (mi môn):
120.000 đng.
i. Tên mu đơn, mu t khai: T khai đăng tham d kim tra nghip v đi din s hu
công nghip (Mu kèm theo).
k. Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính:
Điu kin tham d k kim tra nghip v đi din s hu công nghip:
- Là công dân Vit Nam, có năng lc hành vi dân s đy đ;
- Thường trú ti Vit Nam;
Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp 9 10 315