Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và
Đà Nẵng.
- Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối
với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
- Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn:
+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;
+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.
- Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công
nghiệp.
- Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong
đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở
hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp
đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi
nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu
trí tuệ.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của
Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);
+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
h. Lệ phí:
- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
- Phí thẩm định nội dung: 300.000 đồng.
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng.
- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu:
+ Tổ chứ...
8. Th tc đăng ký nhãn hiu
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn đơn: Đơn đăng ký có th np trc tiếp hoc gi qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và
Đà Nng.
- Thm đnh hình thc đơn: Kim tra vic tuân th các quy đnh v hình thc đi
vi đơn, t đó đưa ra kết lun đơn có được coi là hp l hay không.
- Ra thông o chp nhn/tchi chp nhn đơn:
+ Trường hp đơn hp l, Cc S hu trí tu s ra thông báo chp nhn đơn;
+ Trường hp đơn không hp l, Cc s ra thông báo t chi chp nhn đơn.
- Công b đơn: Đơn được coi là hp l s được công b trên Công báo s hu công
nghip.
- Thm đnh ni dung đơn: Đánh giá kh năng được bo h ca đi tượng nêu trong
đơn theo các điu kin bo h, qua đó xác đnh phm vi bo h tương ng.
- Ra quyết đnh cp/t chi cp văn bng bo h:
+ Nếu đi tượng nêu trong đơn không đáp ng được các yêu cu v bo h, Cc S
hu trí tu s ra quyết đnh t chi cp văn bng bo h;
+ Nếu đi tượng nêu trong đơn đáp ng được các yêu cu v bo h, người np
đơn np l phí đy đ thì Cc S hu trí tu s ra quyết đnh cp văn bng bo h, ghi
nhn vào S đăng quc gia v s hu công nghip, công btrên Công o Shu
trí tu.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu ttu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca
Cc ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Mu nhãn hiu (09 mu kích thước 80 x 80 mm);
+ Các tài liu liên quan (nếu cn);
+ Chng t np phí, l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết:
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu - Trang 2
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 9 10 852