Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư 12/2013/TT-BCA
Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được mua bán qua nhiều đời chủ và di
chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác được quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ
công an ngày 01/03/2013 có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 như sau:
1. Hồ sơ sang tên, di chuyển xe (nơi chuyển đi) thực hiện như sau:
a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong
giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:
+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có
cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký,
có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang
sử dụng xe thường trú.
+ Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ
chuyển nhượng của người bán cuối cùng.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc
biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).
b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:
+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có
cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký,
có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang
sử dụng xe thường trú.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc
biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).
2. Hồ sơ đăng ký xe (nơi chuyển đến) gồm:
+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có
cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký,
có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang
sử dụng xe thường trú.
+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.
+ Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.
3. Trình tự và thời hạn giải quyết
a) Cơ quan đăng ký xe nơi làm thủ tục sang tên, di chuyển xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ
tục quy định, giữ hồ sơ và giải quyết như sau:
+ Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên
trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng thì giải
quyết sang tên, di c...
Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư 12/2013/TT-BCA
Thủ tục đăng sang tên đổi ch ô tô, xe máy được mua bán qua nhiều đi ch di
chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác được quy định tại Thông 12/2013/TT-BCA của Bộ
công an ngày 01/03/2013 có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 như sau:
1. Hồ sơ sang tên, di chuyển xe (nơi chuyển đi) thực hiện như sau:
a) Trường hợp người đang s dụng xe chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong
giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:
+ Giấy khai đăng sang n, di chuyển xe (theo mẫu ban hành m theo Thông tư này) có
cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký,
có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang
sử dụng xe thường trú.
+ Chứng t chuyển nhượng của người đứngn trong giấy chng nhn đăng ký xe chứng t
chuyển nhượng của người bán cuối cùng.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng xe hoặc
biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).
b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:
+ Giấy khai đăng sang n, di chuyển xe (theo mẫu ban hành m theo Thông tư này) có
cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký,
có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang
sử dụng xe thường trú.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng xe hoặc
biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).
2. Hồ sơ đăng ký xe (nơi chuyển đến) gồm:
+ Giấy khai đăng sang n, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có
cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký,
có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang
sử dụng xe thường trú.
+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.
+ Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.
3. Trình tự và thời hạn giải quyết
a) Cơ quan đăng ký xe i làm thủ tục sang tên, di chuyển xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ
tục quy định, giữ hồ sơ và giải quyết như sau:
+ Trường hợp hồ sang tên, di chuyển xe chứng t chuyển nhượng của người đứng n
trong giấy chứng nhận đăng ký xechứng t chuyển nhượng của người bán cuối cùng thì giải
quyết sangn, di chuyển xe theo quy định. Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận
Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư - Trang 2
Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư 9 10 738