Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:
- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim
bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y
giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy
tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
1. Thông
tin
lưu ý
khi thực
hiện thủ
tục

- Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn
10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết)
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp
ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa
có những thông tin trên;
- Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh
và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác;
- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh
doanh:
+ Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng
từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

2. Trình tự
thực hiện

+ Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi
theo số thứ tự.
+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp
nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của
hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

3. Cách
thức thực
hiện
4. Thành

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh
nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải
quyết hồ sơ (từ 13 giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần).
- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
theo địa chỉ: 
a. Thành phần hồ sơ

phần, số
lượng
hồ sơ

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc
tăng vốn điều lệ:
+ Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật
ký);
+ Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội
đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định
phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
+ Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội
đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc
chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội
dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký
thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký
thuế;...
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:
1. Thông
tin
lưu ý
khi thực
hiện thủ
tục
- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim
bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y
giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy
tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
- Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn
10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết)
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp
ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa
có những thông tin trên;
- Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh
và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác;
2. Trình tự
thực hiện
- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh
doanh:
+ Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng
từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
+ Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi
theo số thứ tự.
+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp
nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của
hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh
nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải
quyết hồ sơ (từ 13 giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần).
3. Cách
thức thực
hiện
- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
theo địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
4. Thành
a. Thành phần hồ sơ
Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần - Trang 2
Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần 9 10 498