Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên
a. Trình tự thực hiện:
- Hàng năm, Quỹ công bố các hướng nghiên cứu cơ bản trong các ngành khoa học được Quỹ
tài trợ và hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang
thông tin điện tử của Quỹ và của Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo Khoa học và Phát triển và các
phương tiện thông tin khác).
- Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài
nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên cho Quỹ.
- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.
- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.
b. Cách thức thực hiện:
Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu
điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký thực hiện đề tài (Mẫu M1 và M1e);
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2 và M2e);
+ Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài
liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (Mẫu M3 và M3e);
+ Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.
- Số lượng hồ sơ: 4 bộ (3 bộ tiếng Việt, 1 bộ tiếng Anh).
Lưu ý:
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các biểu mẫu; có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo
trợ và được nộp đúng thời hạn theo thông báo của Quỹ.
- Hồ sơ điện tử gửi cho Quỹ thông qua đĩa CD hoặc USB; hồ sơ điện tử không được đặt mật
khẩu.
d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu cơ bản, cá nhân nhà khoa học là
công dân Việt Nam tham gia nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học;

- Tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ
chức, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tài trợ.
h. Lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản: tiếng Việt và tiếng Anh (Mẫu kèm theo);
- Thuyết minh đề cương nghiên cứu cơ bản: tiếng Việt và tiếng Anh (Mẫu kèm theo);
- Năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất phục vụ đề tài nghiên cứu cơ bản: tiếng Việt và tiếng
Anh (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Điều kiện đối với chủ nhiệm đề tài:
+ Có chuyên môn phù hợp, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ ...
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên
a. Trình tự thực hiện:
- Hàng năm, Quỹ công bcác hướng nghiên cứu bản trong các ngành khoa học được Quỹ
tài trợhướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang
thông tin điện tử của Quỹ của Bộ Khoa học Công nghệ; Báo Khoa học Phát triển các
phương tiện thông tin khác).
- Tổ chức khoa học công nghệ, nhân nhà khoa học nộp hồ đăng thực hiện đề tài
nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên cho Quỹ.
- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.
- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.
b. Cách thức thực hiện:
Gửi hồ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu
điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký thực hiện đề tài (Mẫu M1 và M1e);
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2 và M2e);
+ lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài
liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (Mẫu M3 và M3e);
+ Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.
- Số lượng hồ sơ: 4 bộ (3 bộ tiếng Việt, 1 bộ tiếng Anh).
Lưu ý:
- Hồ sơ hợp lệ hồ được lập theo các biểu mẫu; xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo
trợ và được nộp đúng thời hạn theo thông báo của Quỹ.
- Hồ sơ điện tử gửi cho Quỹ thông qua đĩa CD hoặc USB; hồ điện tử không được đặt mật
khẩu.
d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức khoa học công nghệ chức năng nghiên cứu bản, nhân nhà khoa học
công dân Việt Nam tham gia nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học;
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên - Trang 2
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên 9 10 59