Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng hoá, dịch vụ

Được đăng lên bởi normaluser1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng
hoá, dịch vụ
. Đối tượng
- Doanh nghiệp nhà nước gồm: doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, doanh nghiệp thành viên
hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh
doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước
ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài; các tổ chức, cá
nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt
nam trực tiếp kê khai, nộp thuế; nhà thầu là người điều hành hoặc công ty điều hành hợp đồng
tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Chi nhánh của công ty nước ngoài được phép hoạt động
tại Việt Nam.
- Chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA, các cơ quan đại diện ngoại
giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam phải
đăng ký thuế để được hoàn thuế;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;
- Hợp tác xã;
- Chủ doanh nghiệp tư nhân;
- Cá nhân, chủ hộ kinh doanh, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng kinh doanh
khác;
- Cá nhân nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;
- Đơn vị được uỷ quyền thu thuế, đơn vị thu phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định
của Pháp luật;
- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác.
2. Hồ sơ đăng ký thuế
•

Giấy đề nghị cấp mã số thuế: theo mẫu 07-MST

•
Tờ khai đăng ký thuế: theo mẫu 01-ĐK-TCT (màu xanh nhạt) và các bảng kê
kèm theo đăng ký thuế (nếu có)
•

Bản sao của những loại chứng thư sau đây:

- Đối với các tổ chức hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh.
- Đối với các Doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
- Đối với Hợp tác xã: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang: Giấy phép của đơn vị chủ quản.
- Đối với tổ chức hoạt động theo Luật Báo chí: Giấy phép thành lập và bản sao giấy phép
hoạt động báo chí.

- Đối với những tổ chức hoạt động theo Luật Khoa Học Công nghệ Môi trường thuộc mọi
thành phần kinh tế: quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công
nghệ môi trường.
- Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam: Giấy phép
đ...
Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng
hoá, dịch vụ
. Đối tượng
- Doanh nghiệp nhà nước gồm: doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, doanh nghiệp thành viên
hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh
doanh theo Luật đầu nước ngoài tại Việt nam; Bên Việt Nam hợp đồng với nhà thầu nước
ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài; các tổ chức, cá
nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh Việt nam không theo Luật đầu nước ngoài tại Việt
nam trực tiếp khai, nộp thuế; nhà thầu người điều hành hoặc công ty điều hành hợp đồng
tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Chi nhánh của công ty nước ngoài được phép hoạt động
tại Việt Nam.
- Chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA, các quan đại diện ngoại
giao, quan lãnh sự nước ngoài quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam phải
đăng ký thuế để được hoàn thuế;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;
- Hợp tác xã;
- Chủ doanh nghiệp tư nhân;
- nhân, chủ hộ kinh doanh, nhóm người kinh doanh độc lập các đối tượng kinh doanh
khác;
- Cá nhân nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;
- Đơn vị được uỷ quyền thu thuế, đơn vị thu phí, lệ phí các khoản thu khác theo quy định
của Pháp luật;
- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức hội, tổ chức
hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác.
2. Hồ sơ đăng ký thuế
Giấy đề nghị cấp mã số thuế: theo mẫu 07-MST
Tờ khai đăng ký thuế: theo mẫu 01-ĐK-TCT (màu xanh nhạt) các bảng
kèm theo đăng ký thuế (nếu có)
Bản sao của những loại chứng thư sau đây:
- Đối với các tổ chức hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp: Giấy chứng nhận đăng kinh
doanh.
- Đối với các Doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
- Đối với Hợp tác xã: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang: Giấy phép của đơn vị chủ quản.
- Đối với tổ chức hoạt động theo Luật Báo chí: Giấy phép thành lập và bản sao giấy phép
hoạt động báo chí.
Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng hoá, dịch vụ - Trang 2
Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng hoá, dịch vụ - Người đăng: normaluser1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng hoá, dịch vụ 9 10 887