Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Văn bản quy định:
- Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11
- Thông tư số 07/2008/TT-BTC
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11
Mức phí:
- Không thu lệ phí đăng ký thường trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt
sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh
hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui
định của Uỷ ban Dân tộc.
- Không quá 15.000đ/lần đăng ký (không quá 10.000đ/lần đăng ký đối với trường hợp không cấp
sổ hộ khẩu) đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành
phố thuộc tỉnh. Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể
do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2:
Công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh để làm thủ tục đăng ký thường trú.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến
nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
- Bước 3:
Nhận Giấy chuyển hộ khẩu tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện:
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí (trừ trường hợp được
miễn). Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ
trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả Giấy chuyển hộ khẩu cho người đến
nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Thành phần hồ sơ:
1- Quy định chung về các loại giấy tờ có trong hồ sơ:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
b) Bản khai nhân khẩu (đối với nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên);
c) Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2
Điều 28 Luật Cư trú);
d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐCP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng...
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Thời hạn giải quyết:
 !"#$% 
Văn bản quy định:
&'(")*+,-**.,''&/0&
&'(")*1,-**.,''&/'
&23 ")+4.,-**1,25&/0&
Mức phí:
& 678 9:(;< )=>?=(;@7AB)CD>@E%F!G6=
"H%I(?=.J=6="HK(#B=%I(?=.J=(#B=K/CDL=MC
NK= OI=% P==QCR%KIS>N%$%=
TUBVSW
& W*** ,6X 9:E*W*** ,6X 9: )=>?=(;@77
"JYG )=>?=7)Z(#%F7(;=
7)W5)=>?=>ZC[)=B\*]C[^W_[`
I%a= !SIS7)Z(#3 W
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
YB!"#$% 776
- Bước 2:
IS7!"#b= 6C` 9:(;<W
cB=37!"#=C8776:>=I!"#A
&'(;@7!"#  X @76O>=3=B=^%%(;=7W
&'(;@7!"#=3%F@76OB=37!"#(?Id(;= 3
7!"#6C6b=%7;=
c';===37!"#A'[- 3[+XE6eGW
- Bước 3:
Mf=Yb=`"gA
&M(;= (=B=^BQ3Q>=37=3678E(;@7 (@
C=eGWM(;= $C7=3 37=h%B678>B=^6==hWB
Q3Q=CB=^6=7678>^X:Qf=Y%(;= 3
3QW
&';==Q3QA'[- 3[+XE6eGW
Thành phần hồ sơ:
1- Quy định chung về các loại giấy tờ có trong hồ sơ:
Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã - Trang 2
Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã 9 10 857