Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau
Trình tự thực hiện
1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện
(Xem Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch
làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả)
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện
- Qua bưu điện
Thành phần hồ sơ:
1- Giấy cử giám hộ (theo mẫu quy định). Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có
nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.
2 - Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh
mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử
làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại Cơ quan đại diện, nơi đăng
ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
-10 ngày làm việc trong trường hợp phải xác minh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : - Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định công nhận việc giám hộ
Lệ phí: - 50USD / trường hợp cấp Quyết định công nhận việc giám hộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy cử người giám hộ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ
tịch;
- Thông tư liên tịch số 11/TTLT/2008/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ
Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự
của Việt Nam ở nước ngoài;
- Thông tư số 236/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự
Việt Nam ở nước ngoài;
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

...
Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau
Trình tự thực hiện
1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện
2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện
(Xem Danh sách các quan đại diện Việt Nam nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch
làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả)
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện
- Qua bưu điện
Thành phần hồ sơ:
1- Giấy cử giám hộ (theo mẫu quy định). Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu
nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.
2 - Trong trường hợp người được giám hộ tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh
mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử
làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại Cơ quan đại diện, nơi đăng
ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
-10 ngày làm việc trong trường hợp phải xác minh
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : - Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định công nhận việc giám hộ
Lệ phí: - 50USD / trường hợp cấp Quyết định công nhận việc giám hộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy cử người giám hộ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ
tịch;
- Thông tư liên tịch số 11/TTLT/2008/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ
Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự
của Việt Nam ở nước ngoài;
- Thông số 236/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản sử
dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự
Việt Nam ở nước ngoài;
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.
Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau 9 10 540