Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định
a.Trình tự thực hiện:
- Nhận Hồ sơ đăng ký công nhận.
- Xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Văn phòng Công nhận chất lượng
xem xét tài liệu.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, Văn phòng Công nhận
chất lượng yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu.
- Thành lập đoàn Chuyên gia đánh giá.
- Xem xét tài liệu.
- Đánh giá tại Tổ chức giám định và đánh giá chứng kiến.
- Xem xét hành động khắc phục.
- Thẩm xét hồ sơ.
- Cấp chứng chỉ và quyết định công nhận.
b.Cách thức thực hiện:
- Đánh giá tại chỗ Tổ chức giám định.
- Đánh giá chứng kiến.
- Đánh giá giám sát hàng năm.
- Đánh giá lại sau 3 năm.
c.Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin công nhận.
+ Sổ tay chất lượng.
+ Phiếu hỏi đã được điền đầy đủ.
+ Thủ tục, phương pháp giám định.
+ Mẫu chứng thư giám định.
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giám định.
+ Bản khai lý lịch (thông tin liên quan đến trình độ học vấn, quá trình công tác, kinh
nghiệm liên quan đến hoạt động giám định) người có thẩm quyền ký và/hoặc phụ trách kỹ
thuật cho từng phạm vi giám định .
+ Hồ sơ đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo gần nhất.
+ Và một số tài liệu có liên quan khác (khi được yêu cầu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d.Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
đ.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức giám định.
e.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Công nhận chất lượng.
g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Chứng chỉ.
- Quyết định và phụ lục quyết dịnh công nhận.

h.Lệ phí: Chi phí Theo hợp dồng đánh giá.
i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận (mẫu kèm theo).
k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nộp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu.
l.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 01
tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tổ chức và
hoạt động của Tổ chức công nhận.

...
Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định
a.Trình tự thực hiện:
- Nhận Hồ sơ đăng ký công nhận.
- Xử lý hồ sơ:
+ Trưng hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy đnh, Văn phòng Công nhn cht lưng
xem xét tài liu.
+ Trường hợp hồ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, Văn phòng Công nhận
chất lượng yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu.
- Thành lập đoàn Chuyên gia đánh giá.
- Xem xét tài liệu.
- Đánh giá tại Tổ chức giám định và đánh giá chứng kiến.
- Xem xét hành động khắc phục.
- Thẩm xét hồ sơ.
- Cấp chứng chỉ và quyết định công nhận.
b.Cách thức thực hiện:
- Đánh giá tại chỗ Tổ chức giám định.
- Đánh giá chứng kiến.
- Đánh giá giám sát hàng năm.
- Đánh giá lại sau 3 năm.
c.Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin công nhận.
+ Sổ tay chất lượng.
+ Phiếu hỏi đã được điền đầy đủ.
+ Thủ tục, phương pháp giám định.
+ Mẫu chứng thư giám định.
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giám định.
+ Bản khai lịch (thông tin liên quan đến trình độ học vấn, quá trình công tác, kinh
nghiệm liên quan đến hoạt động giám định) người thẩm quyền và/hoặc phụ trách kỹ
thuật cho từng phạm vi giám định .
+ Hồ sơ đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo gần nhất.
+ Và một số tài liệu có liên quan khác (khi được yêu cầu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d.Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
đ.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức giám định.
e.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Công nhận chất lượng.
g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Chứng chỉ.
- Quyết định và phụ lục quyết dịnh công nhận.
Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định - Trang 2
Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định 9 10 624