Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TP-CC-03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ................................................
Sinh ngày............/............./.............................................................................................
Nơi sinh: .........................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:...............................................................................................
Ngày cấp........../........../...................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................
Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:…/QĐ-BTP ngày...../....../...
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành
nghề công chứng).
Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của Tổ chức
hành nghề công chứng

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu TP-CC-03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ................................................
Sinh ngày............/............./.............................................................................................
Nơi sinh: .........................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:...............................................................................................
Ngày cấp........../........../...................................................................................................
Nơi cấp: ..........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................
Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:…/QĐ-BTP ngày...../....../...
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi tên địa chỉ tổ chức hành
nghề công chứng).
Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.
Xác nhận của Tổ chức
hành nghề công chứng
Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên - Trang 2
Thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên 9 10 656