Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của dự án).

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp Giấy chứng
nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội
dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều
chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

8. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy
chứng nhận đầu tư
..., ngày … tháng… năm ….
[19]
[20] Hồ sơ kèm theo:

NHÀ ĐẦU TƯ

...
Mẫu Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu (trường hợp Giấy chứng
nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
[01] Kính gửi:
[02] Nhà đầu tư:
Đăng ký/đ nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội
dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu nội dung đề nghị điều
chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
[11] 1. Tên dự án đầu tư:
[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16] 5. Thời hạn hoạt động:
[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
8. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam các quy định của Giấy
chứng nhận đầu tư
..., ngày … tháng… năm ….
[19] NHÀ ĐẦU TƯ
[20] Hồ sơ kèm theo:
Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của dự án). - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của dự án). 9 10 171