Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1
Giấy phép xây dựng
Biên bản kiểm tra công trình
hoàn thành
Kính gởi:- ............................................................................... 2
Tôi tên:3.......................................................................CMND số ..............................................................
do……………………………………………cấp ngày………………….tháng.............năm....................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:..........................................................đường:.................................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):......................................................................
- Số điện thoại:............................................................................................................................................
Là chủ đầu tư công trình tại số nhà:............................................................................................................
đường:...............................................................phường (xã, thị trấn):........................................................
quận (huyện):..............................................................................................................................................
đã được
…………………………………………………………………………………………………………...2
cấp Giấy phép xây dựng số:…………………………/GPXD ngày………..tháng…………
năm………………
(Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành:……………………………………/…………………………
ngày………..tháng…………năm………………)
Đề nghị điều chỉnh nội dung như sau:
+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng (Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………+
Nội dung đề nghị điều chỉnh:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Đính kèm:
-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm...........
Người làm đơn
(ký tên)

__________________________________________________________________________________
1

Dùng cho điều chỉnh nội dung của bản chính bị sai

2

Cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng hoặc cấp biên bản kiểm tra công trình hoàn thành cho chủ đầu tư.

3

Họ và tên của người được cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người đại
diện doanh nghiệp theo pháp luật.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
1
Giấy phép xây dựng
Biên bản kiểm tra công trình
hoàn thành
Kính gởi:- ...............................................................................
2
Tôi tên:
3
.......................................................................CMND số ..............................................................
do……………………………………………cấp ngày………………….tháng.............năm....................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:..........................................................đường:.................................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):......................................................................
- Số điện thoại:............................................................................................................................................
Là chủ đầu tư công trình tại số nhà:............................................................................................................
đường:...............................................................phường (xã, thị trấn):........................................................
quận (huyện):..............................................................................................................................................
đã được
…………………………………………………………………………………………………………...
2
cấp Giấy phép xây dựng số:…………………………/GPXD ngày………..tháng…………
năm………………
(Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành:……………………………………/…………………………
ngày………..tháng…………năm………………)
Đề nghị điều chỉnh nội dung như sau:
+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng (Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………+
Nội dung đề nghị điều chỉnh:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Đính kèm:
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm...........
Người làm đơn
(ký tên)
__________________________________________________________________________________
1
Dùng cho điều chỉnh nội dung của bản chính bị sai
2
quan đã cấp giy phép xây dựng hoặc cấp biên bản kiểm tra ng trình hn thành cho chủ đu tư.
3
Họ và tên của người được cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người đại
diện doanh nghiệp theo pháp luật.
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. 9 10 578