Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
Giấy phép xây dựng
Giấy xác nhận CT
hoàn thành

Kính gởi:

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Tôi tên:
- Chức vụ:
- Đại diện doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở:
- Số điện thoại:

Số Fax:

Là chủ đầu tư công trình tại:
- Lô đất số

:

Đường:

- Khu công nghiệp :

Quận :

- Hợp đồng thuê đất số

ngày

Đã được Ban quản lý các KCX & CN TP. HCM cấp Giấy phép xây dựng số
ngày (Giấy xác nhận công trình hoàn thành số
ngày
)
Đề nghị điều chỉnh nội dung như sau:
+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng (Giấy xác nhận CT hoàn thành số ngày )
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
+ Nội dung đề nghị điều chỉnh:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đính kèm:

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

-Giấy phép xây dựng

Đại diện chủ đầu tư

Giấy xác nhận CT hoàn thành (bản chính)

(Ký tên & đóng dấu)

năm

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
Giấy phép xây dựng
Giấy xác nhận CT
hoàn thành
Kính gởi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Tôi tên:
- Chức vụ:
- Đại diện doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở:
- Số điện thoại: Số Fax:
Là chủ đầu tư công trình tại:
- Lô đất số : Đường:
- Khu công nghiệp : Quận :
- Hợp đồng thuê đất số ngày
Đã được Ban quản c KCX & CN TP. HCM cấp Giấy phép xây dựng số
ngày (Giấy xác nhận công trình hoàn thành số ngày )
Đề nghị điều chỉnh nội dung như sau:
+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng (Giấy xác nhận CT hoàn thành số ngày )
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
+ Nội dung đề nghị điều chỉnh:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đính kèm: TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
-Giấy phép xây dựng Đại diện chủ đầu tư
Giấy xác nhận CT hoàn thành (bản chính) (Ký tên & đóng dấu)
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng. 9 10 121