Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương là Công an huyện, quận, thị xã.
- Đối với tỉnh là Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.
Thời hạn giải quyết:
Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Mức phí:
- không quá 15.000đ/lần cấp đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội
thành của thành phố thuộc tỉnh. Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên.
Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
- Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của
liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình
thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân
tộc. Trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà.
Văn bản quy định:
- Thông tư số 07/2008/TT-BTC
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2:
Công dân nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã. Hoặc tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện;
Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh để làm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu. Cơ
quan có thẩm quyền tiếp nhận và hẹn công dân thời gian trả kết quả.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm
sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi
hoặc người được uỷ quyền phải đến nộp hồ sơ điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú về việc điều chỉnh sổ
hộ khẩu do thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà, công dân có trách
nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến
nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ng...
Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 !"
# !$% !#"
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
&'() !"
#&'() !$% !
#"
Thời hạn giải quyết:
*+,-./012'(341
Mức phí:
.+56",,,178$1+249:
2#"+..+;<1=>6,?;<@"
A<B/C4D1'ECE#F1"
*G1+:HI=;JHK49'L2(M4C5NO2
(M%=4C5NO2=%P;JQR;S%1&
C 4+1TU;V4%CE !$S43412WX=YE
":H1GG)1#C41O1G1:("
Văn bản quy định:
(,Z7[,,N7P
\F1(]^N7[,,Z7\P_55
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
`='(3412+
- Bước 2:
CE'() !"D49) !$%
 !#1/;2B1a#b1O4(O.`"
T`;aFJCE:U.FU"
4:)-,./0TF11Oac@b1;+d;
(49+1O.+a2T`;a&249:T1O
49:1HXaU1F'(1a#4(O.`"
4:)-,./0T=+421d.efa1a#(O
.`C41O1G1G1:(CET+
;1F1/;2B1a#"
g+=F'(./;G+eC'(I
:H'(1!1812H&F$=@44:"
:H'(F49.H&+=F'(Ch1/:1F
'(;)4.:"
g:F'(I0<[1F<]8Ki#L"
- Bước 3:
Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu - Trang 2
Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 9 10 411