Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục điều chỉnh thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ 1
Kính gởi:

- .......................................................2

Tôi tên:3...............................................................CMND số ....................... do……………cấp
ngày………………….tháng...........năm..................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:..........................................đường:..........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
- Số điện thoại:............................
Là chủ đầu tư công trình:……………………………………………………....................
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
Đã được 2…………………………………………………………………………………....cấp
Giấy phép xây dựng số:
……………………….…./GPXD ngày…………………tháng………………năm……………
Nay tôi đề nghị được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng số:
……………………….…./GPXD, nội dung đề nghị thay đổi:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là …………tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
Đính kèm:
- Giấy phép xây dựng (bản chính)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm..........
Người làm đơn
(ký tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ
1
Kính gởi: - .......................................................
2
Tôi tên:
3
...............................................................CMND số ....................... do……………cấp
ngày………………….tháng...........năm..................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:..........................................đường:..........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
- Số điện thoại:............................
Là chủ đầu tư công trình:……………………………………………………....................
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
Đã được
2
…………………………………………………………………………………....cấp
Giấy phép xây dựng số:
……………………….…./GPXD ngày…………………tháng………………năm……………
Nay tôi đề nghị được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng số:
……………………….…./GPXD, nội dung đề nghị thay đổi:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là …………tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
Đính kèm: Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm..........
- Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn
(ký tên)
Thủ tục điều chỉnh thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục điều chỉnh thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng. 9 10 790