Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12. Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở
hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Xử lý đơn:
+ Trường hợp không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận duy trì hiệu lực văn
bằng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở
hữu công nghiệp;
+ Trường hợp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối duy trì, nêu
rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu
không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý
kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn
bằng.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn/Thư lệnh của chủ văn bằng;
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ .
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Chấp nhận duy trì hiệu lực văn bằng và ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu
công nghiệp;
- Quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng.
h. Lệ phí:
- Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế (2 năm đầu): 300.000 đồng.
- Năm thứ 3, năm thứ 4: 480.000 đồng.
- Năm thứ 5, năm thứ 6: 780.000 đồng.
- Năm thứ 7, năm thứ 8: 1.200.000 đồng.
- Năm thứ 9, năm thứ 10: 1.800.000 đồng.
- Năm thứ 11 - năm thứ 13: 2.520.000 đồng.

- Năm thứ 14 - năm thứ 16: 3.300.000 đồng.
- Năm thứ 17 - năm thứ 20: 4.200.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê
hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

...
12. Duy trì hiu lc văn bng bo h s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn đơn: Đơn yêu cu th np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s Cc S
hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- X lý đơn:
+ Trường hp không thiếu sót, Cc S hu trí tu chp nhn duy trì hiu lc văn
bng, ghi nhn vào S đăng quc gia v s hu công nghip công b trên Công báo s
hu công nghip;
+ Trường hp thiếu sót, Cc S hu trí tu ra thông báo d đnh t chi duy trì, nêu
do đ người yêu cu sa cha thiếu sót hoc ý kiến phn đi. Nếu ngưi yêu cu
không sa cha thiếu sót hoc sa cha không đt yêu cu, không có ý kiến phn đi hoc ý
kiến phn đi không xác đáng, Cc S hu trí tu ra quyết đnh t chi duy trì hiu lc văn
bng.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ Công văn/Thư lnh ca ch văn bng;
+ Chng t np phí, l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b)
d. Thi hn gii quyết: 10 ngày k t ngày tiếp nhn h sơ .
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, t chc.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính:
- Chp nhn duy trì hiu lc văn bng ghi nhn vào S đăng b quc gia v s hu
công nghip;
- Quyết đnh t chi duy trì hiu lc văn bng.
h. L phí:
- L phí duy trì hiu lc văn bng bo h sáng chế (2 năm đu): 300.000 đng.
- Năm th3, năm th4: 480.000 đng.
- Năm th5, năm th6: 780.000 đng.
- Năm th7, năm th8: 1.200.000 đng.
- Năm th9, năm th10: 1.800.000 đng.
- Năm th11 - năm th13: 2.520.000 đng.
Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 9 10 537