Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
22. Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về
đại diện sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng.
- Xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận tổ chức dịch vụ
đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công
bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ
để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở
hữu công nghiệp, nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không
đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Danh sách thành viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
của tổ chức, kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với từng thành
viên nói trên;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của
tổ chức;
+ Bảng phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức;
+ Văn bản uỷ quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức cho một trong các thành viên
trong danh sách nêu trên (nếu cần);
+ Chứng từ nộp lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ghi nhận/từ chối ghi nhận tổ chức dịch
vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
h. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
300.000 đồng.
- Lệ phí đăng bạ tổ chức dịch vụ dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
(Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công...
22. Ghi nhn t chc dch v đi din s hu công nghip vào S đăng quc gia v
đi din s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn h sơ: H sơ yêu cu có th được np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà
Nng.
- X lý h sơ:
+ Trường hp h sơ hp l, Cc S hu ttu ra quyết đnh ghi nhn t chc dch v
đi din s hu công nghip vào S đăng ký quc gia v đi din s hu công nghip và công
b trên Công báo s hu công nghip;
+ Trường hp h sơ thiếu sót, Cc s hu trí tu ra thông báo các thiếu sót ca h sơ
đ t chc np h sơ sa cha; hoc ra thông báo t chi ghi nhn t chc dch v đi din s
hu công nghip, nếu t chc np h sơ không sa cha thiếu sót/sa cha thiếu sót không
đt yêu cu hoc h sơ không hp l.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Danh sách thành viên chng ch hành ngh dch v đi din s hu công nghip
ca t chc, kèm theo bn sao quyết đnh tuyn dng/hp đng lao đng đi vi tng thành
viên nói trên;
+ Bn sao giy chng nhn đăng ký kinh doanh/giy chng nhn đăng ký hot đng ca
t chc;
+ Bng phí dch v đi din s hu công nghip ca t chc;
+ Văn bn u quyn đi din ca người đng đu t chc cho mt trong các thành viên
trong danh sách nêu trên (nếu cn);
+ Chng t np l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 01 tháng kt ngày tiếp nhn hsơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: T chc.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính: Quyết đnh ghi nhn/t chi ghi nhn t chc dch
v đi din s hu công nghip.
h. L phí:
Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 9 10 985