Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
23. Ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng.
- Xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định sửa đổi thông tin về tổ
chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở
hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp
nhận việc ghi nhận, để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót của hồ sơ để tổ chức nộp hồ
sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa
chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác
đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại
diện sở hữu công nghiệp.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã
được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiêp (trường hợp thay đổi tên, địa
chỉ của tổ chức);
+ Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định chấp dứt hợp đồng lao động đối với người
đại diện sở hữu công nghiệp là thành viên của tổ chức (trường hợp thay đổi thành viên trong
danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức);
+ Chứng từ nộp lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi/từ chối sửa đổi thông tin về
dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
h. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
300.000 đồng.
- Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở
hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu ghi nhận thông tin sửa đổi về tổ chức dịch vụ
đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chí...
23. Ghi nhn vic sa đi thông tin v t chc dch v đi din s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn h sơ: H sơ yêu cu có th được np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà
Nng.
- X lý h sơ:
+ Trường hp h sơ hp l, Cc S hu trí tu ra Quyết đnh sa đi thông tin v t
chc dch v đi din s hu công nghip, ghi nhn vào S đăng quc gia v đi din s
hu công nghip và công b trên Công báo s hu công nghip;
+ Trường hp h sơ có thiếu sót, Cc s hu trí tu ra thông báo d đnh t chi chp
nhn vic ghi nhn, đ t chc np h sơ sa cha các thiếu sót ca h sơ đ t chc np h
sơ sa cha hoc ý kiến phn đi. Nếu t chc np h sơ không sa cha thiếu sót/sa
cha thiếu sót không đt yêu cu, không ý kiến phn đi hoc ý kiến phn đi không xác
đáng, Cc S hu trí tu ra quyết đnh t chi yêu cu sa đi thông tin v t chc dch v đi
din s hu công nghip.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Bn sao giy chng nhn đăng kinh doanh/giy chng nhn đăng hot đng đã
được sa đi ca t chc dch v đi din s hu công nghiêp (trường hp thay đi tên, đa
ch ca t chc);
+ Quyết đnh tuyn dng hoc quyết đnh chp dt hp đng lao đng đi vi người
đi din s hu công nghip thành viên ca t chc (trường hp thay đi thành viên trong
danh sách người đi din s hu công nghip ca t chc);
+ Chng t np l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 01 tháng k t ngày tiếp nhn h sơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: T chc.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính: Quyết đnh sa đi/t chi sa đi thông tin v
dch v đi din s hu công nghip.
h. L phí:
Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 9 10 416