Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
TÊN DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC
(ENTERPRISE,
ORGANIZATION)
Số (No):
/
V/v đề nghị gia hạn giấy
phép lao động cho người
nước ngoài.
Suggestion for extension of
work permit

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
---------------……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

Kính gửi: …………………………………………..
To:........................................................................
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:...........................................................................
Enterprise, organization:
2. Địa chỉ: .........................................................................................................
Address:
3. Điện thoại: ....................................................................................................
Telephone number (Tel):
4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .........................................................
Permission for business (No):
5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:.............
Place of issue
Date of issue
6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...............................................................
Fields of business:
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:..........................................................
Suggestion for issuance of work permit for
Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: ...................
Mr. (Ms.)
Nationality:
Vị trí công việc: ...............................................................................................
Job assignment:
Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ
chức (nếu có):...................................................................................................
..........................................................................................................................

The forms to be disciplined in the period of time at enterprise, organizations (if
any)
Giấy phép lao động số:…………………… Cấp ngày:....................................
Work permit No
dated
Cơ quan cấp:.....................................................................................................
Issued by
Thời hạn gia hạn từ ngày / / đến ngày / /
Extension period of work from ………………. To………………….
Doanh nghiệp, tổ chứ...
MẪU SỐ 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày
03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một
số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
TÊN DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC
(ENTERPRISE,
ORGANIZATION)
Số (No): /
V/v đề nghị gia hạn giấy
phép lao động cho người
nước ngoài.
Suggestion for extension of
work permit
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------
……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..
Kính gửi: …………………………………………..
To:........................................................................
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:...........................................................................
Enterprise, organization:
2. Địa chỉ: .........................................................................................................
Address:
3. Điện thoại: ....................................................................................................
Telephone number (Tel):
4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .........................................................
Permission for business (No):
5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:.............
Place of issue Date of issue
6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...............................................................
Fields of business:
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:..........................................................
Suggestion for issuance of work permit for
Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: ...................
Mr. (Ms.) Nationality:
Vị trí công việc: ...............................................................................................
Job assignment:
Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ
chức (nếu có):...................................................................................................
..........................................................................................................................
Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động - Trang 2
Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động 9 10 605