Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục gia hạn giấy phép WEBSITE

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP WEBSITE
Chúng tôi hướng dẫn và cung cấp thông tin về thủ tục xin gia hạn giấy phép trang tin điện
tử (giấy phép website) cho các bạn như sau:
1. Chuẩn bị tài liệu và thông tin:
Tài liệu:
- Giấy phép đã được cấp bản photo chứng thực;
- Bằng đại học của người chịu trách nhiệm trang tin bản photo chứng thực;
- SYLL của người chịu trách nhiệm trang tin bản photo chứng thực;
- Chứng nhận sở hữu tên miền quốc gia;
- CMND hoặc hộ chiếu của người chịu trách nhiệm trang tin bản photo chứng thực;
- Văn bản chấp thuận cho trích dẫn nguồn tin;
Thông tin:
- Mục đích gia hạn trang tin là gì;
- Hệ thống kỹ thuật để hoạt động trang thông tin như thế nào;
- Nhân sự sử dụng cho trang thông tin như thế nào;
- Các chuyên mục chính và chuyên mục con của trang thông tin;
- Bản chụp các chuyên mục và bản chụp mangxet của trang thông tin;
- Các xử lý tin trích dẫn, tin đăng tải lên website như thế nào?
Hồ sơ gia hạn trang tin điện tử:
- Đơn xin gia hạn giấy phép trang tin điện tử;
- Đề án hoạt động trang tin điện tử;
- SYLL + CMND giám đốc + đăng ký tên miền;
- Tài liệu ủy quyền làm dịch vụ.

...
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP WEBSITE

 !"#$"%&'#$(
1. Chuẩn bị tài liệu và thông tin:
Tài liệu:
)*+,#-&&./0
)12345'6#-&&./0
)789945'6#-&&./0
).:$;<=6>?0
)@AB&CDE45'6#-&&./0
)FG#-:&HI0
Thông tin:
)@HJK0
)L?MN:O&DE&0
)AP$/$&E&0
)'=6H=6&0
)1-'=6#-6"0
)'JQHRG-J=!"#$"E&S
Hồ sơ gia hạn trang tin điện tử:
)TU0
)T'&D0
)7899V@AB'6?VGMQ=60
)WJ>J65X
Thủ tục gia hạn giấy phép WEBSITE - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục gia hạn giấy phép WEBSITE 9 10 345