Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP XÃ
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại
Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp xã theo Điều 17
Luật khiếu nại, người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ
quan có thẩm quyền.
- Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình,
cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường
hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.
- Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại
Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ
quan có thẩm quyền có trách nhiệm:
+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách
nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại
ngay.
+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh,
kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức,
cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.
Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu
nại, Mục 2, chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013
của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Bước 4: Tổ chức đối thoại
Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị
khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để
làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại,
thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa
vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ,
đối thoại.
Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác
minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra
những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.
Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia;
kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham
gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu
vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu
nại.
- Bước 5:

Ra quyết địn...
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại
Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp theo Điều 17
Luật khiếu nại, người khiếu nại phải gửi đơn các tài liệu liên quan (nếu có) cho
quan thẩm quyền.
- Bước 2: Thụ giải quyết khiếu nại
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình,
quan có thẩm quyền thụ giải quyết và thông báo về việc th lý giải quyết; trường
hợp không thụ để giải quyết t nêu rõ do.
- Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại
Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại,
quan thẩm quyền trách nhiệm:
+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người trách
nhiệm do mình quản trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại
ngay.
+ Trường hợp chưa có sở kết luận nội dung khiếu nại thì t mình tiến hành xác minh,
kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao quan thanh tra nhà nước hoặc quan, t chức,
nhân trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.
Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu
nại, Mục 2, chương II của Thông số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013
của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Bước 4: Tổ chức đối thoại
Đại diện quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị
khiếu nại, người quyền, nghĩa vụ liên quan, quan, tổ chức, nhân liên quan để
làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại,
thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người quyền nghĩa
vụ liên quan, quan, tổ chức liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ,
đối thoại.
Khi đối thoại, đại diện quan thẩm quyền nêu nội dung cần đối thoại; kết quả xác
minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại quyền phát biểu ý kiến, đưa ra
những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại yêu cầu của mình.
Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi ý kiến của những người tham gia;
kết quả đối thoại, chữ hoặc điểm ch của người tham gia; trường hợp người tham
gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi do, biên bản này được lưu
vào hồ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại một trong các căn cứ để giải quyết khiếu
nại.
- Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.
Chủ tịch UBND cấp ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã - Trang 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 9 10 869