Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
17/10/2008, 13:20 (GMT+7)
Tên thủ tục hành chính: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
Mục đích: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Hậu Giang.

Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1

Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên (Mẫu số 4a); Trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ (Mẫu
số 4b). Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (Mẫu số 4c).
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu
hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước
ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con.
- Bản sao giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ.
- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được
nhận có mối quan hệ cha, mẹ, con.
- Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam ở
trong nước); thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người nhận cha, mẹ, con.
Lệ phí:
- Lệ phí đăng ký việc nhận cha, mẹ, con: 1.000.000đ/1 trường hợp.
- Lệ phí đăng ký lại việc nhận cha, mẹ, con: 2.000.000đ/1 trường hợp.
- Lệ phí cấp bản sao: 5.000đ/1 bản.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 28 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số
04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 37/QĐUBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: (1)...............................................................................................
Họ

và

tên

người

khai:

……………………………………………….Giới

tính:

………………………...

Nơi thường trú/tạm trú:(2) .....................................................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).................................................................................................
Đề nghị (1)..............................................................................
Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
17/10/2008, 13:20 (GMT+7)
Tên thủ tục hành chính: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
Mục đích: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Hậu Giang.
Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đăng nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên (Mẫu số 4a); Trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ (Mẫu
số 4b). Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (Mẫu số 4c).
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu
hoặc giấy tờ giá trị thay thế (đối với người nước ngoài công dân Việt Nam nước
ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con.
- Bản sao giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp nhận con; của ngư-
ời nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ.
- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận người được
nhận có mối quan hệ cha, mẹ, con.
- Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam ở
trong nước); thẻ thường trú (đối với nời nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của ngư-
ời nhận cha, mẹ, con.
Lệ phí:
- Lệ phí đăng ký việc nhận cha, mẹ, con: 1.000.000đ/1 trường hợp.
- Lệ phí đăng ký lại việc nhận cha, mẹ, con: 2.000.000đ/1 trường hợp.
- Lệ phí cấp bản sao: 5.000đ/1 bản.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 28 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số
04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 37/QĐ-
UBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON
Kính gửi:
(1)
...............................................................................................
Họ tên người khai: ……………………………………………….Giới tính:
………………………...
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.....................................................................................................................................
Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1
Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài - Trang 2
Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài 9 10 607