Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hồ sơ chuyển trường

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ sơ chuyển trường
Ðối tượng áp dụng:
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;
- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng
để phải chuyển trường
Hồ sơ cần thiết: 1 bộ, gồm có:
a) Đơn đề nghị chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; (theo mẫu)
b) Học bạ (bản chính);
c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (đối với lớp 10 do chưa cấp bằng chính, nên có thể thay
bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);
d) Giấy khai sinh (bản sao);
đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 đầu cấp trung học phổ thông là do Sở Giáo
dục và Đào tạo cấp;
e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
f) Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung
học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác);
g) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi
tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);
h) Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của
cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư
trú đến từ tỉnh, thành phố khác;
i) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình;
k) Giấy xác nhận điểm học kỳ I (hoặc học kỳ II) nếu chuyển trường giữa năm học thì phải
có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm và có xác nhận của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu
trưởng trường đã được phân công
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh
học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu
Giang.

Mẫu số 01/CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: ...............................................................................................
.................................................................................................

Tên em là:................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................; Dân tộc: ............
Nơi sinh:...............................................................................................
Hiện đang học lớp:............................., Trường ...................
Hồ sơ chuyển trường
Ðối tượng áp dụng:
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;
- Học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc do thực sự chính đáng
để phải chuyển trường
Hồ sơ cần thiết: 1 bộ, gồm có:
a) Đơn đề nghị chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; (theo mẫu)
b) Học bạ (bản chính);
c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (đối với lớp 10 do chưa cấp bằng chính, nên thể thay
bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);
d) Giấy khai sinh (bản sao);
đ) Giấy chứng nhận trúng tuyn vào lớp 10 đầu cấp trung học phổ thông là do Sở Giáo
dục và Đào tạo cấp;
e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
f) Giấy giới thiu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung
học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác);
g) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi
tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);
h) Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của
cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư
trú đến từ tỉnh, thành phố khác;
i) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh trú với những học sinh
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình;
k) Giấy xác nhận điểm học kỳ I (hoặc học kỳ II) nếu chuyển trường giữa năm học thì phải
chữ của Giáo viên chủ nhiệm xác nhận của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu
trưởng trường đã được phân công
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dụcĐào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường tiếp nhận học sinh
học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu
Giang.
Mẫu số 01/CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: ...............................................................................................
.................................................................................................
Thủ tục hồ sơ chuyển trường - Trang 2
Thủ tục hồ sơ chuyển trường - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục hồ sơ chuyển trường 9 10 701