Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
16. Cấp lại/Cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở
hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Xử lý đơn:
+ Trong trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định,
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục
đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;
+ Trong trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ không đáp ứng được
các quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ
(có nêu rõ lý do).
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bản gốc văn bằng bảo hộ bị hỏng;
+ 01 mẫu nhãn hiệu, 01 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn
hiệu, bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bẳng bảo hộ gốc;
+ Giấy uỷ quyền (nếu có);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ.
h. Lệ phí: Lệ phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp: 120.000
đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu
công nghiệp (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trong trường hợp sau đây, chủ sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp phó bản/cấp lại
văn bằng bảo hộ:
- Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất;

- Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không
sử dụng được.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ
hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp,...
16. Cp li/Cp phó bn văn bng bo h s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn đơn: Đơn yêu cu th np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s Cc S
hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- X lý đơn:
+ Trong trường hp yêu cu cp phó bn/cp li văn bng bo h đáp ng các quy đnh,
Cc S hu trí tu s ra quyết đnh cp phó bn/cp li văn bng bo h và ghi nhn vào mc
đăng b ca văn bng bo h tương ng trong S đăng ký quc gia v s hu công nghip;
+ Trong trưng hp yêu cu cp phó bn/cp li văn bng bo h không đáp ng được
các quy đnh, Cc S hu trí tu s ra thông báo t chi cp phó bn/cp li văn bng bo h
(có nêu rõ lý do).
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí MinhĐà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Bn gc văn bng bo h b hng;
+ 01 mu nhãn hiu, 01 b nh chp bn v kiu dáng công nghip trùng vi mu nhãn
hiu, b nh chp bn v kiu dáng công nghip trong văn bng bo h gc;
+ Giy u quyn (nếu có);
+ Chng t np phí, l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 01 tháng k t ngày tiếp nhn h sơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, t chc.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính: Quyết đnh cp li/cp phó bn văn bng bo h.
h. L phí: L phí cp phó bn/cp li văn bng bo h đi tượng s hu công nghip: 120.000
đng.
i. Tên mu đơn, mu t khai: T khai cp phó bn/cp li văn bng bo h đi tượng s hu
công nghip (Mu kèm theo).
k. Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính:
Trong trường hp sau đây, ch s hu công nghip có th yêu cu cp phó bn/cp li
văn bng bo h:
- Văn bng bo h/phó bn văn bng bo h b mt;
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 9 10 791