Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Khai thuế môn bài

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2015
Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay.
1. Bậc thuế môn bài phải nộp:
a.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

3

Trên

750.000

đến 1.000.000

4

Trên

500.000

đến

750.000

5

Trên

300.000

đến

500.000

6

Bằng hoặc thấp hơn

1.000.000

300.000

750.000
500.000
300.000
100.000
50.000

b. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:
Bậc thuế

Vốn đăng ký
- Bậc 1
- Bậc 2
- Bậc 3
- Bậc 4

Trên 10 tỷ
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
Dưới 2 tỷ

Mức
thuế
Môn bài cả
năm
3.000.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm
- DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.
2. Hồ sơ kê khai thuế môn bài:
- Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC).

- Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS ( theo TT 119/2014/TT-BTC)
3. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế:
Trường hợp 1:
- Người nộp thuế mới hoạt động kinh doanh: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của
tháng bắt đầu hoạt động SXKD.
Trường hợp 2:
- Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động SXKD: Chậm nhất là trong 30
ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài:
- Đối với DN đang hoạt động kinh doanh nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm
ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:
+ Thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà chỉ cần viết giấy nộp tiền vào ngân
sách nhà nước.
- Đối với DN trong năm có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:
+ Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài MẪU 01/MBAI, chậm nhất là ngày 31/12 của
năm.
- Đối với DN có đơn vị trực thuộc như: Chi nhánh, cửa hàng…
+ Nếu ở cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế
quản lý DN.
+ Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan
thuế quản lý đơn vị trực thuộc.
- Trường hợp Người nộp thuế không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến,
kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác...
+ Thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý...
Hướng dẫn khai thuế môn bài năm 2015
Hướng dẫn cách khai thuế môn bài năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay.
1. Bậc thuế môn bài phải nộp:
a. Đối với hộ kinh doanh, nhân đang kinh doanh:
Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000
1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000
750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000
500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000
300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000
100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000
50.000
b. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:
Bậc thuế Vốn đăng
Mức thuế
Môn bài cả
năm
- Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
- Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
- Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
- Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000
Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ghi trong giấy
chứng nhận đăng kinh doanh.
- Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài cả m
- DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.
2. Hồ khai thuế môn bài:
- Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban nh m theo Thông số
156/2013/TT-BTC).
Thủ tục Khai thuế môn bài - Trang 2
Thủ tục Khai thuế môn bài - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Khai thuế môn bài 9 10 457