Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều
25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)
1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.
2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp các bên đều co
mục đích lợi nhuận.
5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về
đất đai.
8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
10. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về
thi hành án dân sự.
11. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu
giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
12. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật co quy định.
II. QUYỀN, PHẠM VI KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
1. Người khởi kiện phải có năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng
dân sự:
- Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng co các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do
pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức co năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong
việc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự
hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.
- Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên co đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ
người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật co quy
định khác.
- Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không co năng
lực hành vi tố tụng dân sự. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Toà án do
người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.
- Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.
- Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo
hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về

những việc co liên quan đến quan...
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều
25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)

 !"
#$%&'(
) *+,-.+/01$23%4
5%*6$7
8/9:!"
;2&01<-!$%&
=>'5%+!"?6%@-%A67
%%
B63%:-<%C52-*@-%A67
D63%:3E32F2".G.
H63%:!"20I:%,!@-%A67
!'(
9:"2%!"+-*J%F9K!"2%
@-%A67!'(
L9'(!674%
II. QUYN, PHẠM VI KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN S
1. Người khởi kiện phải có năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng
dân sự:
MF6(675'(6!9"F4+N5-5'('-
67%OP+Q+JG4F6(675'(0-
3E-!2"-!6$*$AR
MF6(!5'(6!9"F(R(+N55'(
-ST-01%<'5'(
MU0Q(6!01/%A01J 634%E%AF6(!5'(+/
01F6(!'(+012<:F6(!'(-S674
%9
MU0Q(6!010%AJ-S01F6(!'(R9.4F
6(!5'(2"-!6$*$-01!<-!'-
01%<'$AP(
MU0Q(6!01/%AJ%:0%A016FJR2"-!6$*
$-01!<-!'-01%<'$AP(
MU0Q(6!01/%A016FJ%:0%A01J%V6-%C@-
$%&6-%C-S-''(2W!"3AR%0$(R5
Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự 9 10 859