Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
I. NHỮNG KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 28 Luật tố
tụng hành chính):
1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính,
hành vi hànhchính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại
giao theo danh mục doChính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính
nội bộ của cơ quan, tổ chức.
+ Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác
hoặcngười có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể
trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính
là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác như thông báo, kết luận,
công văn do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các
cơ quan, tổ chức đó ban hành có chứa đựng nội dung của quyết định hành chính được áp dụng một lần
đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính mà
người khởi kiện cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (trừ những văn bản thông báo
của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong việc yêu cầu cá nhân, cơ
quan, tổ chức bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết, xử lý vụ việc cụ thể theo
yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó), bao gồm:
a) Quyết định hành chính được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc
người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể
trong hoạt động quản lý hành chính;
b) Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung,
thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản này.
(xem cụ thể tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
+ Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác ho
ặc củangười có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ,
công vụ theo quy định của pháp luật (xem cụ thể tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày
29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là văn bản ...
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
I. NHỮNG KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 28 Luật tố
tụng hành chính):
1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính,
hành vi nhchính thuộc phạm vi mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại
giao theo danh mục doChính phủ quy đnh và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính
nội bộ của cơ quan, tổ chức.
+ Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác
hoặcngười có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể
trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính
văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác như thông o, kết luận,
công văn do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các
quan, tổ chức đó ban nh có chứa đựng nội dung của quyết định hành chính được áp dụng một lần
đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể v một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản hành chính
người khởi kiện cho rằng quyền, lợi ích hp pháp của mình bị m phạm (trừ những văn bản thông báo
của quan, tổ chức hoặc người thẩm quyền của quan, tổ chức trong việc yêu cầu nhân,
quan, tổ chức bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết, xử lý vụ việc cụ thể theo
yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó), bao gồm:
a) Quyết định hành chính được quan hành chính nhà nước, quan, tổ chức khác hoặc
người thẩm quyền trong quan, tổ chức đó ban nh trong khi gii quyết, xử những việc cụ th
trong hoạt động quản lý hành chính;
b) Quyết định hành chính được ban hành sau khi khiếu nại nội dung sửa đổi, b sung,
thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản này.
(xem c th tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết s 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng
Thẩm pn a án nn n tối cao).
+ Hành vi hành chính hành vi của quan hành chính nhà nước, quan, tổ chức khác ho
ặc củangười có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ,
công vụ theo quy đnh của pháp luật (xem cụ thể tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết s02/2011/NQ-HĐTP ngày
29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định của người
đứng đầucơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc
quyền quản lý của mình.
+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ
chức những quyếtđịnh, hành vi quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm
vụ trong phm vi cơ quan, tổchức đó, dụ quyết định thuyên chuyển công tác, quyết đnh nâng bậc
lương, quyết định kỷ luật mà không phải là quyết định kỷ luật buộc thôi việc,....
2. Khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hộ
i đồng nhân dân.
3. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ t Tổng Cục trưởng và tư
ơngđương trở xuống.
Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính 9 10 27