Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI
I. NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA TÒA ÁN (Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự)
1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có
đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm:
a) Mua bán hàng hoá;
b) Cung ứng dịch vụ;
c) Phân phối;
d) Đại diện, đại lý;
đ) Ký gửi;
e) Thuê, cho thuê, thuê mua;
g) Xây dựng;
h) Tư vấn, kỹ thuật;
i) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa;
k) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;
l) Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
m) Đầu tư, tài chính, ngân hàng;
n) Bảo hiểm;
o) Thăm dò, khai thác.
2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau
và đều có mục đích lợi nhuận.
3. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với
nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình
thức tổ chức của công ty.
4. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.
III. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN
1. Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi
kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án kinh doanh thương mại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm
phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là 02 năm,
kể từ ngày đương sự biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
2. Một số thời hiệu khởi kiện cụ thể:
- Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là 02 năm, kể từ thời điểm
quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 Luật này
(Điều 319 Luật thương mại năm 2005);

- Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
(Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000);
- Thời hiệu khởi kiện về hư hỏng, mất mát hàng hóa hàng hóa vận chuyển theo chứng từ vận
chuyển là01 năm, kể từ ngày trả hàng hoặc lẽ ra phải trả hàng cho người nhận hàng (Điều 97 Bộ luật
hàng hải năm 2005);
- Thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc liên quan đến hợp đồng thuê tàu là 02 năm, kể từ ngày
chấm dứt hợp đồng (Điều 142 Bộ luật hàng...
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MI
I. NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA TÒA ÁN (Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự)

!"#$"%&$'()*$+,-.
/0$,%1
,/2$3"'1
/451
/67)!1
/8!91
:/$;$;$;$1
/<=>1
/"?$+1
/@+$=A%%,BCDC,C$E31
/@+$=A%%,BC%FC,A1
)/0$,G$G$"%=C1
/6H$%(%1
/IJA1
/ K
L"&M$=&N$($7$=AF7"#$
"%&$'()*$+
OF="#%";PF=%";PF="#
$);M$G"7%)+JA+*$=AQ
PF=
R2"&%)$+M$=3
III.THỜI HIỆU KHỞI KIỆN
Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương m8i)%C%PA*M$=&N
7A=;$H$%JM$=G"',J"7M$=&"%)*(*,3S
1G$CGTQM$=&N7UC*)$+M$=3
C7$N7"'*>7:M$=3P)$+
C*)$+FM$=3"&C7$N7"')% VL 
AU%=>,G*M$=&"%)*(*PQ,3S
2. Một số thời hiệu khởi kiện cụ thể:
WC7$N7'5"#)%VL AUCA
M$=&"%)*(*,3SUC*M$=3A:J6&$LOXY$+%=
Z6&$O[Y$+ LVV\/1
Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại - Trang 2
Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại 9 10 172