Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG
I. NHỮNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
TÒA ÁN (Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)
1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về
lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải thành nhưng các bên không thực
hiện hoặc thực hiện không đúng, hoà giải không thành hoặc không hoà giải trong thời hạn do
pháp luật quy định, trừ các tranh chấp sau đây không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở:
a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động;
b) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động; về trợ
cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động;
đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao
động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao
động không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh không giải quyết.
3. Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.
II. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN
1. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định như sau
(Điều 167 Bộ Luật lao động)
a. Một năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích
của mình bị vi phạm đối với các tranh chấp lao động sau:
- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
- Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
b. Một năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền,
lợi ích của mình bị vi phạm đối với tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ
với người sử dụng lao động hoặc với cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa người sử dụng lao động
với cơ quan bảo hiểm xã hội.

c. Ba năm, kể từ ngày xảy ...

 
! (Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)

 !"#$!%&"'('(!)*
(+,$'(-$./01$.2.(.3!.4%56.7
,8.7,569$!56.856!..:
(-.'(+/$.;.(+56..<.!'(!.:"#=
>?*0)5@(-..AB.C.!8*.D4/"
"C.D E
4>?*4 ..,.:E*.D
5C.D E
>F9,BE
>?*4!G01.A'(+/&(-.*E
>?*4 ..,.:,$.HC7,
,#.AD 
I.-.G*'(+*.-.G
.A'(+/&(-.*1DJ&./K+4(+,$
'(-$./01$.2.(.3!'(+<..-.G8
56 )'(+<./&J&./K+4(+,$'(-$./01$.
2.(.38'(.:J&./K+4(+,$'(-$./01$.
2.(.356!'(+<.
LJ.5*(-.M'(+/
"
,(+%(N(!'(+<..D'(+/(
O#$%&'()*%+,-./0*123
P.Q$5G.;+0!+R4%.S'(+*$DT
&B4/:2.(=
U*0)5@(-..AB.C.!8*.D4/
""C.D E
U*4 ..,.:$.D5C.D E
U9,BE
4P.Q$5G.;+.,R4%.S'(+*$
DT&B4/:2.13,.A<
8"'(4!G01$
"'(4!G01
Thủ tục khởi kiện vụ án lao động - Trang 2
Thủ tục khởi kiện vụ án lao động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục khởi kiện vụ án lao động 9 10 809