Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo
nghỉ hưu
1.1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều
2 quy chế này, đến tuổi nghỉ hưu được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12
tháng so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 5, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn
dưới đây:
a) Đã có thông báo nghỉ hưu;
b) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 quy chế này;
c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.
d) Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở
xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
1.2. Trường hợp công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét
nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa
thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì
công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương
trước thời hạn.
2. Quy trình thực hiện
2.1. Đơn vị có công chức, viên chức và người lao động đến tuổi nghỉ hưu, đã có thông
báo nghỉ hưu, tổ chức họp Hội đồng lương để xem xét, đối chiếu theo điều kiện, tiêu
chuẩn quy định tại Điều 15 quy chế này.
2.2. Căn cứ thẩm quyền phân cấp, Thủ trưởng đơn vị ký quyết định nâng bậc lương trước
thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn và báo
cáo Bộ hoặc trình Bộ ký quyết định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ.
3. Hồ sơ trình Bộ, gồm:
- Công văn do Thủ trưởng đơn vị ký;
- Danh sách trích ngang (Mẫu số 3);
- Thông báo nghỉ hưu của cá nhân được đề nghị;
- Bản phô tô quyết định thành lập Hội đồng lương của đơn vị;
- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị (có chữ ký của tất cả các thành viên);
- Bản phô tô quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị.
- Đối với các trường hợp xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chức
danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp, Bộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ.

Tên đơn vị:
…………………….

Mẫu số 3

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN KHI CÓ THÔNG BÁO
NGHỈ HƯU NĂM ……….
TT

Họ và tên

1

2

(Kèm theo Công văn số .../ngày ... tháng ... năm ...)
Ngày
Chức
Ngạch/chức danh
Đề nghị
tháng
danh/
nghề nghiệp, bậc
nâng bậc
năm chức vụ
lương hiện hưởng
lương TTH
sinh
Nam Nữ
Ngạch/c Bậc Hệ Thời
Số Bậc Hệ Thời
hức
số điểm tháng
số điểm
d...
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chế đnâng bậc lương trước thời hạn khi thông báo
nghỉ hưu
1.1. Công chức, viên chức người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều
2 quy chế y, đến tuổi nghỉ hưu được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12
tháng so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 5, nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn
dưới đây:
a) Đã có thông báo nghỉ hưu;
b) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 quy chế này;
c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.
d) Kể từ ngày thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở
xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
1.2. Trường hợp công chức, viên chức người lao động vừa thuộc đối tượng được xét
nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa
thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi thông báo nghỉ hưu thì
công chức, viên chức người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương
trước thời hạn.
2. Quy trình thực hiện
2.1. Đơn vị công chức, viên chức người lao động đến tuổi nghỉ hưu, đã thông
báo nghỉ hưu, tổ chức họp Hội đồng lương để xem xét, đối chiếu theo điều kiện, tiêu
chuẩn quy định tại Điều 15 quy chế này.
2.2. Căn cứ thẩm quyền phân cấp, Thủ trưởng đơn vị ký quyết định nâng bậc lương trước
thời hạn đối với công chức, viên chức người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn báo
cáo Bộ hoặc trình Bộ ký quyết định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ.
3. Hồ sơ trình Bộ, gồm:
- Công văn do Thủ trưởng đơn vị ký;
- Danh sách trích ngang (Mẫu số 3);
- Thông báo nghỉ hưu của cá nhân được đề nghị;
- Bản phô tô quyết định thành lập Hội đồng lương của đơn vị;
- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị (có chữ ký của tất cả các thành viên);
- Bản phô tô quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị.
- Đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp tương đương, chức
danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp, Bộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ.
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu - Trang 2
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu 9 10 748