Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu thì thủ tục thực hiện được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu như sau:
1. Xác định thời điểm nghỉ hưu
1.1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ
hưu theo quy định.
Trường hợp trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời
điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm công chức đủ tuổi nghỉ hưu
theo quy định.
1.2. Thời điểm nghỉ hưu được lùi theo một trong các trường hợp sau:
a) Không quá 01 tháng đối với một trong các trường hợp: thời điểm nghỉ hưu trùng với
ngày nghỉ Tết Nguyên đán; công chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con bị
từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và gia đình công chức bị thiệt hại do thiên
tai, địch họa, hỏa hoạn;
b) Không quá 03 tháng đối với một trong các trường hợp: bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có
giấy xác nhận của bệnh viện;
c) Không quá 06 tháng đối với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần
chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.
1.3. Công chức được lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2
Điều này thì chỉ được thực hiện theo quy định đối với một trường hợp có thời gian lùi
thời điểm nghỉ hưu nhiều nhất.
1.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu
theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp công chức không có nguyện vọng lùi
thời điểm nghỉ hưu.
2. Thông báo nghỉ hưu
Trước 06 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức ra thông báo bằng văn bản về thời điểm
nghỉ hưu cho cán bộ, công chức được nghỉ hưu biết; đồng thời báo cáo cơ quan thẩm
quyền quản lý cán bộ, công chức.
3. Quyết định nghỉ hưu
3.1. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này,
cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ
lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
3.2. Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị
quản lý công chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy
định để công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
3.3. Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc
đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết
định nghỉ hư...
Cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu thì thủ tục thực hiện được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu như sau:
1. Xác định thời điểm nghỉ hưu
1.1. Thời điểm nghỉ hưu ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ
hưu theo quy định.
Trường hợp trong hồ của ng chức không ghi ngày, tháng sinh trong năm thì thời
điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của m liền kề sau năm công chức đủ tuổi nghỉ hưu
theo quy định.
1.2. Thời điểm nghỉ hưu được lùi theo một trong các trường hợp sau:
a) Không q 01 tháng đối với một trong các trường hợp: thời điểm nghỉ hưu trùng với
ngày nghỉ Tết Nguyên đán; công chứcv hoặc chồng, bố, mẹ (v hoặc chồng), con bị
từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thângia đình công chức bị thiệt hại do thiên
tai, địch họa, hỏa hoạn;
b) Không quá 03 tháng đối với một trong các trường hợp: bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có
giấy xác nhận của bệnh viện;
c) Không q 06 tháng đối với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần
chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.
1.3. Công chức được lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2
Điều này thì chỉ được thực hiện theo quy định đối với một trường hợp thời gian lùi
thời điểm nghỉ hưu nhiều nhất.
1.4. quan, t chức, đơn vị quản công chức quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu
theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp công chức không có nguyện vọng lùi
thời điểm nghỉ hưu.
2. Thông báo nghỉ hưu
Trước 06 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đ tuổi nghỉ hưu, người đứng đầu
quan, t chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức ra thông báo bằng văn bản về thời điểm
nghỉ hưu cho cán bộ, công chức được nghỉ hưu biết; đồng thời báo cáo quan thẩm
quyền quản lý cán bộ, công chức.
3. Quyết định nghỉ hưu
3.1. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này,
cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ
lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
3.2. n cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, t chức, đơn vị
quản công chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm hội tiến hành các th tục theo quy
định để công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
3.3. ng chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc
đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết
định nghỉ hưu.
3.4. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức - Trang 2
Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức 9 10 849