Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục tách sổ hộ khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương là Công an huyện, quận, thị xã.
- Đối với tỉnh là Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.
Thời hạn giải quyết:
Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Mức phí:
Không
Văn bản quy định:
+ Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2:
Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an xã, huyện, quận, thị xã.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến
nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
- Bước 3:
Nhận Sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an xã, huyện, quận, thị xã.
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả Sổ hộ khẩu
cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Thành phần hồ sơ:
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
2. Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp không có quan hệ gia đình là ông,
bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột với chủ hộ
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

...
Thủ tục tách sổ hộ khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 !"
# !$% !#"
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
&'() !"
#&'() !$% !
#"
Thời hạn giải quyết:
*+,-./012'(341
Mức phí:
*
Văn bản quy định:
+ 561(789:;,,-:5<=>>
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
?@'(3412+
- Bước 2:
6'()A(B ! !"
C+@6'(./DE+FG'(H
IJ'(1!1K12J&6$@L44I"
IJ'(64M.J&+@6'(GN1/I16
'(D)4.I
CI6'(H0O;16O7KPQ#R"
- Bước 3:
STU.?)A(B ! !"
SI1$@L+@V.6V./DLK.FVTU.?
4I16.6V"
IV.6VH0O;16O7KPQ#R
Thành phần hồ sơ:
>"Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu%
;"W.61'F@XY@V226IJ.Z1&
@D[J'43D+2
Số lượng hồ sơ:,>@
Thủ tục tách sổ hộ khẩu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục tách sổ hộ khẩu 9 10 32