Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng
đô thị tỷ lệ 1/500
Tên hồ sơ: …………………………………………………………………
Kính gửi: Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
- Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phê
duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000;
- Căn cứ Quyết định số ……………………………………………………...
- Căn cứ Quyết định số …………. ngày ………….. của Ban Quản lý Khu
Thủ Thiêm về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
khu ………………………………………………………………………………..
Công ty ………………………….. lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ
1/500 khu ……………………………………………………. trình Ban Quản lý
Thủ Thiêm phê duyệt với nội dung chính như sau:
I. Tổng quan:
1. Tên hồ sơ và địa điểm:
…
2. Đơn vị tư vấn:
…
3. Quy mô (theo phương án đề xuất):
…
I.

Nội dung đồ án quy hoạch chi tíêt:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:
- Vị trí: tại phường (xã)………., quận (huyện)………., quy mô…….xác định
theo Bản đồ thu hồi giao đất tỷ lệ …., số………, do Công ty………lập.
- Giới hạn của khu đất như sau:
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:
…
3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:
...

4. Cơ cấu sử dụng đất:
- Quy mô dân số dự kiến

: …………. người

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: …………. m2, phân bổ theo cơ cấu sử
dụng đất như sau:
o

Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất xây dựng nhà ở:

: …………. m2, chiếm …… %, bao gồm:

* Đất xây dựng nhà biệt thự : …………. m2, chiếm …… % đất ở
* Đất xây dựng nhà liên kế vườn: …………. m2, chiếm …… % đất ở
* Đất xây dựng nhà chung cư : …………. m2, chiếm …… % đất ở
+ Đất cây xanh tập trung

: …………. m2, chiếm …… %

+ Đất giao thông nội bộ, bãi đậu xe ngoài trời: ………. m2, chiếm …… %
+ Đất công trình công cộng : …………. m2, chiếm …… %
Chỉ tiêu khác: ……………………………………………..
5. Các chỉ tiêu quy hoạch–kiến trúc:
5.1 Các chỉ tiêu quy hoạch-kiến trúc toàn khu:
Theo
Đề nghị
QHC/Q
S

Theo đồ

của
HCT/NV

T

Loại chỉ tiêu

án đề

Công ty

Đơn vị tính

QH đã
T

xuất

IDC
phê
(nếu có)
duyệt

1

Dân số dự kiến

2

Mật độ xây dựng
Tầng
Tối đa

3

cao xây

người
%
m

Tối
m
thiểu

4

dựng
Hệ số sử dụng đất

Bảng cân bằng đất đai
+ Đất ở
5

m2/ng
m2/ng

+ Đất CTCC

m2/ng

+ Đất cây xanh

m2/ng

+ Đất giao thông

m2/ng

6

…………
Chỉ tiêu hạ tầng kỹ
thuật
+ Tiêu chuẩn cấp nước
+ Tiêu chuẩn thoát
nước
+ Tiêu chuẩn cấp điện
+ Tiêu chuẩn rác thải
và vệ sinh môi trường
+ ………………..

lít/người/ngày
lít/ngư...
TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng
đô thị tỷ lệ 1/500
Tên hồ sơ: …………………………………………………………………
Kính gửi: Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
- Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 m 2005 về phê
duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000;
- Căn cứ Quyết định số ……………………………………………………...
- Căn cứ Quyết định số …………. ngày ………….. của Ban Quản Khu
Thủ Thiêm về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ l 1/500
khu ………………………………………………………………………………..
Công ty ………………………….. lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ
1/500 khu ……………………………………………………. trình Ban Quản
Thủ Thiêm phê duyệt với nội dung chính như sau:
I. Tổng quan:
1. Tên hồ sơ và địa điểm:
2. Đơn vị tư vấn:
3. Quy mô (theo phương án đề xuất):
I. Nội dung đồ án quy hoạch chi tíêt:
1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:
- Vị trí: tại phường (xã)………., quận (huyện)………., quy mô…….xác định
theo Bản đồ thu hồi giao đất tỷ lệ …., số………, do Công ty………lập.
- Giới hạn của khu đất như sau:
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
+ Phía ….. giáp : ……………………………….
2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:
3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:
...
Thủ tục thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 - Trang 2
Thủ tục thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 9 10 242