Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM
QUYỀN]
[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: /TTr-

……, ngày…..tháng…..năm…..

TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
[Tên dự án hoặc tên gói thầu]
Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền]
Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi rõ số quyết định
và ngày tháng năm] của [Tên người quyết định đầu tư hoặc người quyết định phê duyệt
dự án] về việc phê duyệt dự án [Tên dự án được phê duyệt], [Tên chủ đầu tư] trình [Tên
người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây.
I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:
- Tên dự án;
- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;
- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Địa điểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).
II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trong quá
trình chuẩn bị dự án như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư), báo cáo
nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và một số công việc khác (nếu có).
Phần công việc đã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện trước do
chưa đủ điều kiện để lập KHĐT cho toàn bộ dự án mà chỉ lập KHĐT riêng cho từng gói
thầu.

Đối với từng gói thầu hoặc công việc đã thực hiện cần nêu rõ: tên đơn vị thực
hiện; tên công việc hoặc tên gói thầu; giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu;
hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng.
Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện (1)
ST
T

Nội
Đơn
Giá
Hình
Thời
Văn
dung côngvị thực hiện trị
thựcthức
hợpgian
thựcbản
phê
việc hoặc
hiện,
giáđồng
hiện
hợpduyệt (nếu
tên gói thầu
hợp đồng
đồng
có)(2)
hoặc
giá
trúng thầu

1
2
…
Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu
Ghi chú:
(1) Trường hợp có nhiều gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trước khi có quyết
định đầu tư thì đưa biểu vào phần Phụ lục.
(2) Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê
duyệt KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).
III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN
NHÀ THẦU
Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn
nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi
phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói
thầu) và những khoản chi phí khác (nếu có).
Biểu 2: Phần công ...
Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM
QUYỀN]
[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
Số: /TTr- ……, ngày…..tháng…..năm…..
TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
[Tên dự án hoặc tên gói thầu]
Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền]
Căn cứ quyết định đầu hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi số quyết định
ngày tháng năm] của [Tên người quyết định đầu hoặc người quyết định phê duyệt
dự án] về việc phê duyệt dự án [Tên dự án được phê duyệt], [Tên chủ đầu tư] trình [Tên
người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây.
I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:
- Tên dự án;
- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;
- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Địa điểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).
II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trong q
trình chuẩn bị d án n lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư), báo cáo
nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và một số công việc khác (nếu có).
Phần ng việc đã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện trước do
chưa đủ điều kiện để lập KHĐT cho toàn bộ dự án chỉ lập KHĐT riêng cho từng gói
thầu.
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của dự án ODA 9 10 621