Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/…. ………

Ngày ……… tháng ……… năm …………

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
Tên hồ sơ: …………………………………………………………………
Kính gửi: Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
- Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phê
duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000;
- Căn cứ Quyết định số ……………………………………………………...
Công ty ……………………………… lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây
dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu …………………………………………………….
trình Ban Quản lý Thủ Thiêm phê duyệt với nội dung chính như sau:
I. Tổng quan:
1. Tên hồ sơ và địa điểm:
…

2. Đơn vị tư vấn:
…

3. Quy mô:
…

II.Nội dung nhiệm vụ quy hoạch:
1.Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:
- Vị trí: tại …………………………………..., quy mô…….xác định theo Bản
đồ thu hồi giao đất tỷ lệ …., số………, do Công ty………lập.

- Giới hạn của khu đất như sau:
+ Phía ……. giáp

: ……………………………….

+ Phía ……. giáp

: ……………………………….

+ Phía ……. giáp

: ……………………………….

+ Phía ……. giáp

: ……………………………….

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ quy hoạch:
…
3.Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch:
...
4.Cơ cấu sử dụng đất:
- Quy mô dân số dự kiến

: …………. người

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: …………. m2, phân bổ theo cơ cấu sử
dụng đất như sau:
o

Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất xây dựng nhà ở:

: …………. m2, chiếm …… %, bao gồm:

* Đất xây dựng nhà biệt thự : …………. m2, chiếm …… % đất ở
* Đất xây dựng nhà liên kế vườn: …………. m2, chiếm …… % đất ở
* Đất xây dựng nhà chung cư : …………. m2, chiếm …… % đất ở
+ Đất cây xanh tập trung

: …………. m2, chiếm …… %

+ Đất giao thông nội bộ, bãi đậu xe ngoài trời: ………. m2, chiếm …… %
+ Đất công trình công cộng : …………. m2, chiếm …… %
5.Các chỉ tiêu quy hoạch–kiến trúc:
S
T
T
1
2
3
4

5

6

Loại chỉ tiêu
Dân số dự kiến
Mật độ xây dựng
Tối đa
Tối
thiểu
Hệ số sử dụng đất
Bảng cân bằng đất đai:
+ Đất ở
+ Đất CTCC
+ Đất cây xanh
+ Đất giao thông
……………………
Chỉ tiêu hạ tầng kỹ
thuật:
Tầng cao
xây dựng

Theo NVTK
đề xuất

Theo
QHC/QHCT
đã phê duyệt

Đơn vị tính
người
%
m
m

m2/ng
m2/ng
m2/ng
m2/ng
m2/ng

+ Tiêu chuẩn cấp nước
+ Tiêu chuẩn thoát nước
+ Tiêu chuẩn cấp điện
+ Tiêu chuẩn rác thải và
vệ sinh môi trường
+ Tiêu chuẩn khác

lít/người/ngày
lít/người/ngày
kwh/người/năm
kg/người/ngày

Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo
đúng quy định, kính đề nghị Ban quản lý khu Thủ Thiêm xem xét phê duyệt nhiệm
vụ q...
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số: ……/…. ………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày ……… tháng ……… năm …………
TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
Tên hồ sơ: …………………………………………………………………
Kính gửi: Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.
- Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phê
duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000;
- Căn cứ Quyết định số ……………………………………………………...
Công ty ……………………………… lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây
dựng đô thị t l 1/500 khu …………………………………………………….
trình Ban Quản lý Thủ Thiêm phê duyệt với nội dung chính như sau:
I. Tổng quan:
1. Tên hồ sơ và địa điểm:
2. Đơn vị tư vấn:
3. Quy mô:
II.Nội dung nhiệm vụ quy hoạch:
1.Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:
- Vị trí: tại …………………………………..., quy mô…….xác định theo Bản
đồ thu hồi giao đất tỷ lệ …., số………, do Công ty………lập.
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. - Trang 2
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. 9 10 139