Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thành lập công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng
nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và
không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...
Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
2. Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, các cổ đông sáng lập hoặc
người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập ký từng trang);
3. Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần;
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy
tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối
với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
5. Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương
đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng
hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh
nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của
người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là
pháp nhân;
6. Các loại giấy tờ khác:
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4
Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp
luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

...
Thủ tục thành lập công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng
nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba
không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ nghĩa vụ
tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...
Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
2. Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, c cổ đông sáng lập hoặc
người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập ký từng trang);
3. Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần;
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy
tờ chứng thực nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối
với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
5. Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc giấy tờ tương
đương khác, Điều lệ hoặc i liu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao công chứng
hoặc chứng thực của quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực nhân (Giấy chứng minh
nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Namtrong nước) của
người đại diện theo uỷ quyền quyết định u quyền tương ứng đối với c đông sáng lập
pháp nhân;
6. Các loại giấy tờ khác:
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của quan, tổ chức thẩm quyền (đối với doanh nghiệp
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
+ Bản sao hợp lệ (bản sao công chứng hoặc chứng thực của quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) các nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4
Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp
luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
Thủ tục thành lập công ty cổ phần - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục thành lập công ty cổ phần 9 10 363