Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán, kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thành lập công ty kiểm toán, kế toán
A. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY
Phạm vi hướng dẫn áp dụng: Thành lập công ty 100% vốn trong nước (thành lậpcông ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh).
1. Các loại hình doanh nghiệp kiểm toán:
Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật theo 3 hình
thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư
nhân
2. Điều kiện thành lập:
- Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất ba người có Chứng chỉ kiểm toán
viên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu là thành
viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì phải sở hữu ít nhất là 10% vốn điều lệ
công ty. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian công tác thực
tế về kiểm toán đủ 3 năm trở lên sau khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và không được
đồng thời tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh
nghiệp kiểm toán phải thông báo với Bộ Tài chính việc thành lập doanh nghiệp kiểm toán và
danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
- Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên
hành nghề ký hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Trường hợp doanh
nghiệp kiểm toán không đảm bảo điều kiện này sau 6 tháng liên tục thì phải ngừng cung cấp dịch
vụ kiểm toán;
- Thành viên hợp danh trực tiếp phụ trách dịch vụ kiểm toán phải có Chứng chỉ kiểm toán viên.
Trường hợp công ty hợp danh kiểm toán có đăng ký kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định
của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (như dịch vụ kế toán, dịch vụ định giá tài sản...) thì
thành viên hợp danh trực tiếp phụ trách các dịch vụ đó phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp
theo quy định của pháp luật.
3. Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty:
Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
chính.
4. Hồ sơ thành lập công ty:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên
hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc
người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của
người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy...
Thủ tục thành lập công ty kiểm toán, kế toán
A. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY
Phạm vi hướng dẫn áp dụng: Thành lập công ty 100% vốn trong nước (thành lậpcông ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh).
1. Các loại hình doanh nghiệp kiểm toán:
Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật theo 3 hình
thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh doanh nghiệp
nhân
2. Điều kiện thành lập:
- Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi ít nhất ba người Chứng chỉ kiểm toán
viên, trong đó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Gm đốc hoặc Tổng giám đốc nếu thành
viên ng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ
công ty. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian công tác thực
tế về kiểm toán đủ 3 năm trở lên sau khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên không được
đồng thời tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh, doanh
nghiệp kiểm toán phải thông báo với Bộ Tài chính việc thành lập doanh nghiệp kiểm toán
danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
- Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo ít nhất 3 kiểm toán viên
hành nghề hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Trường hợp doanh
nghiệp kiểm toán không đảm bảo điều kiện này sau 6 tháng liên tục thì phải ngừng cung cấp dịch
vụ kiểm toán;
- Thành viên hợp danh trực tiếp phụ trách dịch vụ kiểm toán phải Chứng chỉ kiểm toán viên.
Trường hợp công ty hợp danh kiểm toán đăng kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định
của pháp luật phải chứng chỉ hành nghề (như dịch vụ kế toán, dịch vụ định giá tài sản...) thì
thành viên hợp danh trực tiếp phụ trách các dịch vụ đó phải chứng chỉ hành nghề phù hợp
theo quy định của pháp luật.
3. Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty:
Phòng đăng ký kinh doanh thuộc S kế hoạch đầutỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
chính.
4. Hồ sơ thành lập công ty:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải đầy đủ chữ củac thành viên
hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, củac thành viên hoặc
người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của
người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của
cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu
trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp
danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy
định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số
43/2010/NĐ- CP đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ
Thủ tục thành lập công ty kiểm toán, kế toán - Trang 2
Thủ tục thành lập công ty kiểm toán, kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục thành lập công ty kiểm toán, kế toán 9 10 61