Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên thủ tục hành chính

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:
Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề
kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ
vốn đại diện.

Lĩnh vực TTHC

Đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí
(nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan
liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa
để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
Tầng 3, Nhà B10A – Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thành phần, số lượng
hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mẫu BMHAPI-14-10
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng
cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
3. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số
trường hợp thay đổi:
- Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi. Mẫu BM-HAPI-1407 đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập/tỷ lệ vốn góp; Kèm
theo phải có:
+ Bản sao Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của cổ đông
mới là cá nhân/Giấy CN ĐKDN của cổ đông mới là tổ chức và quyết
định;
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực đã
hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp
thay đổi cổ đông do chuyển nhượng)
- Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa
kế (trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế)
- Hợp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã
hoàn tất việc tặng cho (trường hợp thay đổi cổ đông do tặng cho cổ
phần) ;
- Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (đối
với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp

nhất vào doanh nghiệp khác)
- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp thay
đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến).
- Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn
pháp định);
- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của ...
Tên thủ tục hành chính
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:
Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề
kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ
vốn đại diện.
Lĩnh vực TTHC
Đăng ký doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ p
(nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăngkinh doanh thụhồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan
liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ chuyển cho Bộ phận một cửa
để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
Tầng 3, N B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thành phần, số lượng
hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp. Mẫu BM-
HAPI-14-10
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng
cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
3. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số
trường hợp thay đổi:
- Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi. Mẫu BM-HAPI-14-
07
đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập/tỷ lệ vốn góp; Kèm
theo phải có:
+ Bản sao Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của cổ đông
mới nhân/Giấy CN ĐKDN của cổ đông mới tổ chức quyết
định;
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần các giấy tờ chứng thực đã
hoàn tất việc chuyển nhượng xác nhận của công ty (trường hợp
thay đổi cổ đông do chuyển nhượng)
- Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa
kế (trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế)
- Hợp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã
hoàn tất việc tặng cho (trường hợp thay đổi cổ đông do tặng cho cổ
phần) ;
- Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (đối
với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Trang 2
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 9 10 849