Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
1. Trình tự thực hiện

Người đủ điều kiện tiếp nhận làm công chức không qua thi
tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số
13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định
chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lập hồ sơ
cá nhân và gửi đến cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức.
Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để đánh giá về các điều
kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp
vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của
người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển (trừ
trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư
số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ); lập
hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển gửi
Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem
xét, có văn bản gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến.
Sở Nội vụ ra quyết định tiếp nhận công chức không qua thi
tuyển.

2. Cách thức thực hiện

Tại Sở Nội vụ

3. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ :
- Công văn đề nghị của người đứng đầu cơ quan có nhu cầu
tiếp nhận công chức không qua thi về việc tiếp nhận công
chức không qua thi, trong đó mô tả công việc của vị trí việc
làm cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp
nhận không qua thi tuyển; số chỉ tiêu biên chế công chức
được giao mà chưa sử dụng của cơ quan; dự kiến xếp ngạch,
bậc lương đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm vào ngạch
chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
và trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức
vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định.
- Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra sát hạch (đối với
trường hợp phải qua kiểm tra, sát hạch).
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ

dự tuyển đối với trường hợp mới tốt nghiệp đại học, trên đại
học (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số
13/2010/TT-BNV); Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c_BNV có
xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với
trường hợp tiếp nhận người đã có kinh nghiệm công tác (quy
định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TTBNV).
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự
tuyển, được cơ quan có thẩm quyề...
Thủ tục Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
1. Trình tự thực hiện
Người đủ điều kiện tiếp nhận làm công chức không qua thi
tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số
13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định
chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lập hồ sơ
cá nhân và gửi đến cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức.
Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để đánh giá về các điều
kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp
vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của
người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển (trừ
trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư
số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ); lập
hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển gửi
Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem
xét, có văn bản gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến.
Sở Nội vụ ra quyết định tiếp nhận công chức không qua thi
tuyển.
2. Cách thức thực hiện Tại Sở Nội vụ
3. Thành phần hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ :
- Công văn đề nghị của người đứng đầu cơ quan có nhu cầu
tiếp nhận công chức không qua thi về việc tiếp nhận công
chức không qua thi, trong đó mô tả công việc của vị trí việc
làm cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp
nhận không qua thi tuyển; số chỉ tiêu biên chế công chức
được giao mà chưa sử dụng của cơ quan; dự kiến xếp ngạch,
bậc lương đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm vào ngạch
chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
và trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức
vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định.
- Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra sát hạch (đối với
trường hợp phải qua kiểm tra, sát hạch).
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ
Thủ tục Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển - Trang 2
Thủ tục Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 9 10 808