Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm:
1. Tên thủ tục: Vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm
2. Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
3. Mục đích: Giải quyết việc làm
4. Đối tượng áp dụng: Cơ sở sản xuất kinh doanh - Hộ, nhóm hộ gia đình
5. Tài liệu cần thiết:
* Đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh : hồ sơ vay vốn gồm 03 loại giấy tờ
- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã về trụ sở của đối tượng hiện đang
đóng trên địa bàn;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh
thế chấp (có công chứng);
- Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của Ủy ban nhân dân
phường-xã (đối với Tổ hợp sản xuất);
+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định tại mục III
Thông tư liên tịch số 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn – Tổng cục Thống kê “Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại”
(đối với chủ trang trại);
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với hộ
kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);
+ Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội).
* Đối tượng là hộ, nhóm hộ gia đình :
- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã về hộ khẩu của chủ dự án;
- Đơn tham gia dự án của từng hộ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã về hộ
khẩu của đối tượng thường trú trên địa bàn (trong trường hợp là dự án nhóm hộ).
6. Thời gian giải quyết: 15 ngày.
7. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế
quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
- Thông tư số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Liên Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số
điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về
cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
- Công văn số 2396/HD-LĐTBXH ngày 04/05/2006 của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội hướng dẫn thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc
làm.
8. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
(Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh)
Tên dự á...
Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm:
1. Tên thủ tục: Vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm
2. Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
3. Mục đích: Giải quyết việc làm
4. Đối tượng áp dụng: Cơ sở sản xuất kinh doanh - Hộ, nhóm hộ gia đình
5. Tài liệu cần thiết:
* Đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh : hồ sơ vay vốn gồm 03 loại giấy tờ
- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã về trụ sở của đối tượng hiện đang
đóng trên địa bàn;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố bảo lãnh
thế chấp (có công chứng);
- Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh chứng nhận của Ủy ban nhân dân
phường-xã (đối với Tổ hợp sản xuất);
+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định tại mục III
Thông ln tịch số 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp Phát
triển nông thônTổng cục Thống“Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại”
(đối với chủ trang trại);
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với hộ
kinh doanh thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);
+ Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội).
* Đối tượng là hộ, nhóm hộ gia đình :
- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã về hộ khẩu của chủ dự án;
- Đơn tham gia dự án của từng hộ xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã về hộ
khẩu của đối tượng thường trú trên địa bàn (trong trường hợp là dự án nhóm hộ).
6. Thời gian giải quyết: 15 ngày.
7. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế
quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
- Thông s 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Liên Bộ
Lao động - Thương binh hội - Tài chính - Kế hoạch Đầu hướng dẫn một số
điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về
cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
- Công văn số 2396/HD-LĐTBXH ngày 04/05/2006 của Sở Lao động - Thương binh
hội hướng dẫn thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc
làm.
8. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.
D ÁN VAY V N QU CHO V A Y GI I QUY T VIC LÀM
(Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh)
Tên dự án:..............................................................................................................
Họ và tên chủ dự án: .............................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................
Địa điểm thực hiện dự án: .....................................................................................
Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm - Trang 2
Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm 9 10 96