Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục xin xác nhận hộ nghèo
1. Trình tự thực hiện:
- Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ
có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có thu nhập bình quân dưới
chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo.
Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;
- Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng
Lao động, thương binh và Xã hội.
2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ gồm
- Đơn xin xác nhận hộ nghèo
+b) Số lượng: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận
Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phiếu rà soat hộ nghèo hàng năm (phụ lục số 2);
- Biên bản hộ nghị thôn/xóm (phụ lục số 4);
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng
(từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.
- Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ
6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.
- Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến
520.000 đồng/người/tháng.
- Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến
650.000 đồng/người/tháng.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007;
- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ
nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;
- Thông tư số 04/2007/TT-BLĐ.TBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động-TBXH về việc
hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

...
Thủ tục xin xác nhận hộ nghèo
1. Trình tự thực hiện:
- Trưởng thôn, ban côngc mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ
th nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu soát hộ nào thu nhập bình quân dưới
chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo.
Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;
- Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng
Lao động, thương binh và Xã hội.
2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ gồm
- Đơn xin xác nhận hộ nghèo
+b) Số lượng: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận
Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phiếu rà soat hộ nghèo hàng năm (phụ lục số 2);
- Biên bản hộ nghị thôn/xóm (phụ lục số 4);
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ nghèo nông thôn hộ mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng
(từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.
- Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ
6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.
- Hộ cận nghèo nông thôn hộ mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến
520.000 đồng/người/tháng.
- Hộ cận nghèo thành thị hộ mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến
650.000 đồng/người/tháng.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007;
- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ vchuẩn hộ
nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;
- Thông s 04/2007/TT-BLĐ.TBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động-TBXH về việc
hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.
Thủ tục xác nhận hộ nghèo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục xác nhận hộ nghèo 9 10 266