Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Intenet

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Tên thủ tục

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ
về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến
thương mại.
- Thông tư số 07/2007/TTLT-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ
Thương mại – Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều
về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Thủ tục

1. Trình tự thực hiện
a) Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
b) Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Công thương
Lâm Đồng (02 Nguyễn Viết Xuân -Tp Đà Lạt).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung
hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận
trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp
nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
theo quy định).
c) Bước 3: Nhận văn bản xác nhận tại Bộ phận Một cửa Sở
Công thương Lâm Đồng (02 Nguyễn Viết Xuân, Tp Đà Lạt):
- Công chức Bộ phận Một cửa nhận lại giấy biên nhận.
- Người đến nhận văn bản xác nhận nộp lại giấy biên nhận và
ký nhận hồ sơ.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai
đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa - Sở
Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
3. Thành phần và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Bản
sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương
đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương
mại;
- Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu

của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại
phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu
có);
- Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của
thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm
thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm
thương mại (nếu có);
- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và
thực hiện (nếu có) (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
6. Tên tờ đơn, mẫu khai:
- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo
mẫu);
- Báo cáo...
Thủ tục
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Tên thủ tục 
Cơ quan thực hiện 
Cơ sở pháp lý  !"#$%&''(%)*+',%,%&''(-./0-
1234+ 56471289:5
;
<!"'$%&''$%<<6<=<*+'(%$%&''$-.>=
<?<*/12@ABCD!"24
124+51*;
Thủ tục 1. Trình tự thực hiện
.E=@FG4HI J+ -K!L834+ -.0M047;
IE=@&G0K!=07NO.
6PKQ'&4+RS5T4P<0*6E;
507K!./0M01*A4
K!G
<U0K! J+ -0DV15W+I>7
.88U0;
<U0K!548X0DV50
7K!@AB U 50K!*;
<U.5071*Y34+5K!G<8U*1D
M*+Z. 5!M4*4JQZM*+[
L834+ E;
E=@#G71IY9M7=07NO.
6PKQ'&4+RS5T4P<0*6EG
=07NO.7W+I>7;
U 571IY9M70W+I>71*
7K!;
<U.Y534YG<8U*1DM*+Z.
5!M4*4JQZM*+[L834+ E;
2. Cách thức thực hiện:0C50I07O.
<8XO34. UI4 D;
3. Thành phần và số lượng hồ sơ:
.E<*0JK!G
SIY =Y
!.80D\W+7 A8.Q8X
E]A8.
^
=Y!.80DI_WA.D4
Thủ tục xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Intenet - Trang 2
Thủ tục xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Intenet - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Intenet 9 10 820