Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xin mở nhóm trẻ gia đình

Được đăng lên bởi Ly Ra Dung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong UBND xã
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)
Bước 3: UBND xã (phường, thị trấn) xem xét hồ sơ và có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậ p tư  thục. Phòng Giáo dục và Đào tạo
trả lời bằng văn bản cho UBND xã (phường, thị trấn).
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  nằm trong UBND xã (phường, thị trấn) theo trình tự sau:
­ Nộp giấy biên nhận;
­ Nhận Quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
­ Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)
2 Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND xã (phường, thị trấn)
3 Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
­ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
­ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
­ Văn bản ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4 Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5 Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
UBND xã (phường, thị trấn)
7 Kết quả thực hiện TTHC
Quyết định hành chính
8 Lệ phí
Không
9 Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không có biểu mẫu, tờ khai.
10 Yêu cầu, điều kiện
+ Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chới, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định;
+ Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định;
+ Người đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đủ các tiêu chuẩn được quy định, có bản cam kết đảm bả o an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớ p mẫu giáo;
+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng nhà nước chăm lo cho sự  nghiệp giáo dụ c, phù hợ p với nhu
cầu của địa phương;
­ Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ.
11 Căn cứ pháp lý
+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc...
1 Trình t th c hi n
B c 1: T ch c, cá nhân chu n b đ y đ h s theo quy đ nh c a pháp lu tướ ơ
B c 2: T ch c, cá nhân n p h s t i B ph n ti p nh n và tr k t qu n m trong UBND xãướ ơ ế ế
Công ch c ti p nh n h s , ki m tra tính pháp lý và n i dung h s : ế ơ ơ
+ Tr ng h p h s h p l thì vi t gi y biên nh n và h n th i gian giao tr .ườ ơ ế
+ Tr ng h p h s thi u và không h p l thì công ch c ti p nh n h s h ng d n đ ng i n p h s làm l i.ườ ơ ế ế ơ ướ ườ ơ
Th i gian ti p nh n h s : Sáng t 7h30 đ n 11h Chi u t 14h đ n 16h30 (Tr ngày th b y, ch nh t, l , T t) ế ơ ế ế ế
B c 3: UBND xã (ph ng, th tr n) xem xét h s và có văn b n g i Phòng Giáo d c và Đào t o đ ngh ki m tra các đi u ki n thành l p nhóm tr , l p m u giáo đ c l p t th c. Phòng Giáo d c và Đào t oướ ườ ơ ư
tr l i b ng văn b n cho UBND xã (ph ng, th tr n). ườ
B c 4: Tr k t qu t i B ph n ti p nh n và tr k t quướ ế ế ế n m trong UBND xã (ph ng, th tr n) theo trình t sau: ườ
- N p gi y biên nh n;
- Nh n Quy t đ nh thành l p nhóm tr , l p m u giáo đ c l p. ế
- Th i gian tr h s : Sáng t 7h30 đ n 11h – Chi u t 14h đ n 16h30 (Tr ngày th b y, ch nh t, l , T t) ơ ế ế ế
2 Cách th c th c hi n
Tr c ti p t i tr s UBND xã (ph ng, th tr n) ế ườ
3 Thành ph n, s l ng h s ượ ơ
Thành ph n h s : ơ
- T trình đ ngh thành l p nhóm tr , l p m u giáo đ c l p t th c; ư
- B n sao văn b ng, ch ng ch h p l c a giáo viên, ch nhóm tr , l p m u giáo;
- Văn b n ý ki n c a Phòng Giáo d c và Đào t o. ế
S l ng h s : ượ ơ 01 b
4 Th i h n gi i quy t ế
25 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h s h p l ơ
5 Đ i t ng th c hi n ượ
Cá nhân, t ch c
6 C quan th c hi n th t c hành chính:ơ
UBND xã (ph ng, th tr n)ườ
7 K t qu th c hi n TTHCế
Quy t đ nh hành chínhế
8 L phí
Không
9 M u đ n, m u t khai ơ
Không có bi u m u, t khai.
10 Yêu c u, đi u ki n
+ Có phòng nuôi d ng, chăm sóc, giáo d c cho tr em và các thi t b , đ dùng, đ ch i, tài li u đ m b o các đi u ki n t i thi u theo quy đ nh;ưỡ ế
+ Có đ giáo viên, nhân viên theo tiêu chu n quy đ nh;
+ Ng i đ ng tên xin thành l p nhóm tr , l p m u giáo đ c l p t th c ph i đ các tiêu chu n đ c quy đ nh, có b n cam k t đ m b o an toàn cho tr khi tr nhóm tr , l p m u giáo;ườ ư ượ ế ẻ ở
+ Nhóm tr , l p m u giáo đ c l p t th c đ c thành l p nh m th c hi n m c tiêu nuôi d ng, chăm sóc, giáo d c tr m m non, góp ph n cùng nhà n c chăm lo cho s nghi p giáo d c, phù h p v i nhu ư ượ ưỡ ư
c u c a đ a ph ng; ươ
- S l ng tr trong 1 c s giáo d c m m non t th c không quá 50 tr . ượ ơ ư
11 Căn c pháp lý
+ Lu t Giáo d c s 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 c a Qu c h i-Có hi u l c k t ngày 01/01/2006;
+ Ngh đ nh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c-Có hi u l c k t ngày 23/8/2006; ế ướ
+ Quy t đ nh s 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 c a B Giáo d c và Đào t o ban hành đi u l tr ng m m non -Có hi u l c k t ngày 03/5/2008;ế ườ
+ Quy t đ nh s 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 c a B Giáo d c và Đào t o ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng tr ng m m non t th c-Có hi u l c k t ngày 26/8/2008.ế ế ườ ư
Thủ tục xin mở nhóm trẻ gia đình - Người đăng: Ly Ra Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục xin mở nhóm trẻ gia đình 9 10 326