Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục xử lý đơn thư như sau:
Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
Sau khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,
Thanh tra xem xét phân loại nội dung đơn vào sổ theo dõi và
xử lý đơn thư. Tiến hành các biện pháp xử lý như sau:
a) Nếu không thuộc thẩm quyền:
- Lập phiếu trả đơn hoặc phiếu hướng dẫn công dân và thông
báo không thụ lý giải quyết khiếu nạido cơ quan, tổ chức có
1. Trình tự thực hiện thẩm quyền chuyển đến (nếu là đơn khiếu nại).
- Giấy chuyền đơn tố cáo và thông báo về việc chuyền đơn tố
cáo (nếu là đơn tố cáo).
b) Nếu thuộc thẩm quyền:
- Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và quyết định
về việc xác minh nội dung khiếu nại (nếu là đơn khiếu nại).
- Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo và quyết định về việc xác
minh nội dung đơn tố cáo (nếu là đơn tố cáo).

2. Cách thức thực
hiện

3. Thành phần, số
lượng hồ sơ

Nêu rõ cách thức thực hiện:
Thanh tra tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét
phân loại nội dung đơn và tiến hành xử lý đơn. Nếu không
thuộc thẩm quyền:
- Lập phiếu trả đơn khiếu nại (theo mẫu 33). Lập phiếu hướng
dẫn (theo mẫu 36). Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu
nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến (theo mẫu
34 QĐ 1131/2007/QĐTTCP).
- Lập giấy chuyển đơn tố cáo (theo mẫu số 47), thông báo về
việc chuyển đơn tố cáo (theo mẫu số 48 QĐ 1131/2008/QĐTTCP).
- Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo (theo mẫu 50) và quyết
định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo ( theo mẫu 51 QĐ
1131/2008/QĐ-TCCP)
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:- Đơn khiếu nại, tố cáo của công
dân.
- Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư.
- Các văn bản về xử lý đơn.
- Nếu không thuộc thẩm quyền:
+ Là đơn khiếu nại: Phiếu trả đơn khiếu nại hoặc phiếu hướng
dẫn và thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến.
+ Là đơn tố cáo: Giấy chuyển đơn tố cáo hoặc thông báo về
việc chuyển đơn tố cáo.
- Nếu thuộc thẩm quyền:
+ Là đơn khiếu nại: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu

nại, phiếu đề xuất xử lý đơn, quyết định về việc xác minh nội
dung khiếu nại.
+ Là đơn tố cáo: Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo và quyết
định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải
quyết

- 10 ngày.

5. Đối tượng thực
hiện thủ tục hành
chính

- Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực
hiện thủ tục hành
chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND
cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc
phân cấp thực hiện: phòng Thanh tra.
- Cơ quan tr...
Hướng dẫn thủ tục xử lý đơn thư như sau:
1. Trình tự thực hiện
Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:
Sau khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,
Thanh tra xem xét phân loại nội dung đơn vào sổ theo dõi và
xử lý đơn thư. Tiến hành các biện pháp xử lý như sau:
a) Nếu không thuộc thẩm quyền:
- Lập phiếu trả đơn hoặc phiếu hướng dẫn công dân và thông
báo không thụ lý giải quyết khiếu nạido cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền chuyển đến (nếu là đơn khiếu nại).
- Giấy chuyền đơn tố cáo và thông báo về việc chuyền đơn tố
cáo (nếu là đơn tố cáo).
b) Nếu thuộc thẩm quyền:
- Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và quyết định
về việc xác minh nội dung khiếu nại (nếu là đơn khiếu nại).
- Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo và quyết định về việc xác
minh nội dung đơn tố cáo (nếu là đơn tố cáo).
2. Cách thức thực
hiện
Nêu rõ cách thức thực hiện:
Thanh tra tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét
phân loại nội dung đơn và tiến hành xử lý đơn. Nếu không
thuộc thẩm quyền:
- Lập phiếu trả đơn khiếu nại (theo mẫu 33). Lập phiếu hướng
dẫn (theo mẫu 36). Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu
nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến (theo mẫu
34 QĐ 1131/2007/QĐTTCP).
- Lập giấy chuyển đơn tố cáo (theo mẫu số 47), thông báo về
việc chuyển đơn tố cáo (theo mẫu số 48 QĐ 1131/2008/QĐ-
TTCP).
- Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo (theo mẫu 50) và quyết
định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo ( theo mẫu 51 QĐ
1131/2008/QĐ-TCCP)
3. Thành phần, số
lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:- Đơn khiếu nại, tố cáo của công
dân.
- Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư.
- Các văn bản về xử lý đơn.
- Nếu không thuộc thẩm quyền:
+ Là đơn khiếu nại: Phiếu trả đơn khiếu nại hoặc phiếu hướng
dẫn và thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến.
+ Là đơn tố cáo: Giấy chuyển đơn tố cáo hoặc thông báo về
việc chuyển đơn tố cáo.
- Nếu thuộc thẩm quyền:
+ Là đơn khiếu nại: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản - Trang 2
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản 9 10 278